Phiên bản tiếng việt

COVID Reference Việt Nam

Ấn bản thứ 4, 290 trang

Top 10 | Lời nói đầu | Dịch tễ học | Sự lây truyền | Dự phòng | Vi rút học | Miễn dịch học | Các quy trình xét nghiệm chẩn đoán | Biểu hiện lâm sàng | Điều trị | Quản lý bệnh nhân COVID-19 nặng | Bệnh nền | Nhi khoa | Timeline | Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm | Chính sách bảo mật

Phiên bản Tiếng Việt:
Khanh Phan Nguyen Quoc
Ha Xuan Nam

Kim Le Thi Anh

Tải xuống

PDF (290 trang)

Top 10

Truy cập vào Rendez-vous tối nay? Và mỗi tối vào lúc 19:00 (Giờ UTC+2) để xem Top 10 bài báo về COVID-19.

Nhóm COVID Reference Việt Nam

Biên dịch

Hiệu đính

Trang web + PDF

Cải thiện kỹ năng ngoại ngữ với các phiên bản của Covid Reference.

English (PDF)

Preface | Timeline | Epidemiology | Virology | Immunology |  Diagnosis | Clinical Manifestations | Treatment | Severe COVID-19 | Comorbidities / Special Populations | Pediatrics

Disclaimer

Deutsch (PDF)

Vorwort | Zeitachse | Epidemiologie | Virologie | Immunologie | Diagnose | Klinik | Therapie | Schwerer Krankheitsverlauf | Komorbiditäten | Pädiatrie

Wichtiger Hinweis

Español (PDF)

Prefacio | Cronología | Epidemiología | Virología | Inmunología | Diagnóstico | Manifestación clínica | Tratamiento | COVID-19 severo | Comorbilidades | Pediatria

Descargo de responsabilidad

Français (PDF)

Préface | Chronologie | Virologie | Épidémiologie | Immunologie | Diagnostic | Présentation clinique | Traitement | Formes sévères de COVID-19 | Comorbidités | Pediatrie

Avertissement

Italiano (PDF)

Prefazione | Cronologia | Epidemiologia | Virologia | Immunologia | Diagnosi | Manifestazione clinica | Terapia | COVID-19 severo | Comorbidità | Pediatria

Disconoscimento

Português (PDF)

Prefácio | Cronologia | Epidemiologia | Virologia | Imunologia | Diagnóstico | Apresentação clínica | Tratamento | COVID-19 grave | Comorbilidades/Populações Especiais | Pediatria e gravidez

Aviso legal

Türkçe

Önsöz | Süreç | Epidemioloji | Viroloji | Iimmünoloji | Teşhis Testleri ve Prosedürleri | Klinik sunum | Tedavi Yöntemleri | Şiddetli COVID-19 | Komorbiditeler | Çocuk Sağlığı

Feragat