Komorbiditeler

*** The following text is out-of-date.***

For the latest news about COVID-19, please open the COVID Reference homepage.


< < < Home

Katkıda:
Zekeriya Temircan
Füsun Ferda Erdoğan

Çizimleri ücretsiz pdf’de bulacaksınız.

Son altı ayda yüzlerce makale yayınlandı, farklı komorbiditeleri olan hastaların SARS-CoV-2 enfeksiyonuna daha yatkın olup olmadığını veya şiddetli hastalık için daha yüksek risk altında olup olmadığını belirlemek için iyi niyetli yaklaşımlarda bulunuldu. Bu bilimsel yayın akışı dünya çapında belirsizlikle sonuçlandı. Birçok nedenden dolayı,  çalışmaların büyük bir çoğunluğu son derece dikkatle yorumlanmalıdır.

İlk olarak, birçok makalede, spesifik ek hastalıkları olan hasta sayısı düşüktür. Küçük örnek boyutları, bu hastalar ve genel popülasyon arasında COVID-19 riskinin doğru bir şekilde karşılaştırılmasını engeller. Ayrıca, özellikle gözlemler hastanede yapıldıysa mortaliteyi fazla tahmin edebilirler (önyargı bildirme). Ayrıca, bir durumun klinik görünümü ve alakalı olma düzeyi heterojen olabilir. Hipertansiyon tedavi ediliyor mu yoksa tedavi edilmiyor mu? Düşük kan oksijen seviyeleri ile sadece hafif veya çok şiddetli olan KOAH’ın evresi nedir? “Kanser” tedavi ediliyor mu, tedavi edilmiyor mu veya aktif olarak tedavi ediliyor mu? Yıllar önce cerrahi orşiektomi ile tedavi edilmiş bir seminomdan mı yoksa pankreas kanseri için palyatif bakımdan mı bahsediyoruz? “Eskiden” sigara içicisi kime denir: Ergenlik döneminde birkaç ay içtikten sonra 20 yıl önce bırakmaya karar veren biri mi yoksa akciğer naklinden bir gün önce bırakan 40 paket-yılı olan biri mi? “HIV”, uzun süreli, başarılı antiretroviral tedavi mi veya tedavi edilmemiş bir AIDS vakası sırasında iyi kontrol edilen bir enfeksiyon anlamına mı gelir? Ne yazık ki, birçok araştırmacı, daha büyük sayılar elde etmek ve makalelerini yayınlamak için bu vakaları birleştirme eğilimindedir.

İkincisi, dikkate alınması gereken çok sayıda kafa karıştırıcı faktör vardır. Bazı vaka serilerinde, sadece semptomatik hastalar, diğerlerinde sadece hastaneye yatırılanlar (ve kendiliğinden ciddi hastalık için daha yüksek risk taşıyan) tanımlanmıştır. Bazı ülkelerde SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan her hasta hastaneye kaldırılırken, diğerlerinde sadece risk faktörleri taşıyan hastalar veya şiddetli COVID-19 hastaları hastaneye kaldırılır. Test politikaları ülkeler arasında büyük farklılıklar gösterir. Kontrol grubu (komorbiditeleri olan veya olmayan) her zaman iyi tanımlanmamıştır. Örnekler temsili olmayabilir, risk faktörleri doğru şekilde dikkate alınmamıştır. Bazen yaş dağılımı, etnik köken, ek hastalıklar, sigara kullanımı, uyuşturucu kullanımı ve cinsiyet hakkında eksik bilgiler vardır (kadın hastalarda, ek hastalıkların erkeklere kıyasla hastalığın seyri üzerinde hiç etkisi olmadığına veya daha az etkiye sahip olduğuna dair bazı kanıtlar vardır (Meng 2020). Tüm bu sorunlar önemli sınırlamalar sunmaktadır ve sadece birkaç çalışma bunların hepsini tam bir şekilde ele almıştır.

Üçüncüsü, ek hastalık kağıtları aşırı bilgi yüklenmesine yol açmıştır. Evet, hemen hemen her tıp disiplini ve her uzman mevcut salgınla başa çıkmak zorundadır. Ve evet, bugünlerde herkes uyanık olmalı, estetik cerrahlar kadar psikiyatristler de. COVID-19 korkusunu, COVID-19 dışındaki diğer hastalıkları etkili bir şekilde veya zamanında tedavi etmemenin korkunç sonuçlarına karşı düşünceli bir şekilde dengelemeye çalışan yüzlerce kılavuz veya konum belgesi bu veri yokluğuna rağmen yayınlandı.15 Mayıs’ta Covid-19 ile bağlantılı spesifik hastalıklarla ilgili 530 PubMed araştırması ve kılavuzu yayınlanmıştır: IV. Derece glioma için olanlar (Bernhardt 2020, sonuç: tedaviyi geciktirmeyin), aynı zamanda disfoni ve ses rehabilitasyonu (Mattei 2020: ertelenebilir), infantil hemanjiyomlar (Frieden 2020: telehealth kullanın), oküler alerji (Leonardi 2020: çok tartışmalı), yüksek çözünürlüklü anoskopi (Mistrangelo 2020: aynı zamanda tartışmalı), migren yönetimi (Szperka 2020: telehealth kullanın) ve göğüs rekonstrüksiyonu (Salgarello 2020: “mümkün olduğunda” erteleyin), bunlardan sadece birkaçı. Bu önerilerin genellikle bir yardımı olmaz. Wuhan, Bergamo, Madrid veya New York’taki aşırı doluluk olan sağlık sistemlerinde görülen akut sağlık krizi senaryoları sırasında birkaç hafta boyunca başvuruyorlar. Diğer şehirlerde ve hatta birkaç hafta sonra bu şehirlerde, önerilen algoritmalar zaten eskiyor. Ve hiç kimsenin 60 sayfalık bir öneriye ihtiyacı olmuyor, bu da “klinik karar ve karar almanın duruma göre uygulanması gerektiğine” çıkıyor. Bununla birlikte, son aylarda, birçoğu komorbiditesi olan hastaların hastalık seyri yönetimini destekleyen çok yararlı veriler içeren bazı önemli makaleler yayınlanmıştır. Aşağıda kısaca bunlardan geçeceğiz.

Hipertansiyon ve kardiyovasküler ek hastalıklar

Pandemi başlangıcından itibaren, hipertansiyon ve / veya kardiyovasküler hastalık (KVH) ağır hastalık ve ölüm için potansiyel risk faktörleri olarak tanımlanmıştır (en az iki çalışma çok değişkenli bir analiz gerçekleştirmiştir (Tablo 1)). Bununla birlikte, tüm çalışmalar retrospektifti, sadece hastaneye yatırılan hastaları içeriyordu, kontrolsüz ve kontrollü hipertansiyonu ayırt etmedi veya CVD için farklı tanımlar kullandı. Karışıklıklara göre ayarlanan çok değişkenli analizler sadece birkaç çalışmada gerçekleştirilmiştir. Ayrıca farklı sonuçlar ve hasta grupları analiz edilmiştir.

Bazı uzmanlara göre, mevcut verilerle hipertansiyon ve COVID-19’un şiddeti arasında nedensel bir ilişki olduğu anlamı çıkarılamaz. Ayrıca “kontrolsüz kan basıncının COVID-19’u elde etmek için bir risk faktörü olup olmadığı veya hipertansiyonu olan hastalar arasında kontrollü kan basıncının bir risk faktörü olup olmadığı belirsizdir”(Schiffrin 2020). Aynı şey CVD için de geçerlidir, farklı olarak buradaki sayılar daha da düşüktür.Bununla birlikte, mekanik açıdan bakıldığında, altta yatan kardiyovasküler hastalıkları olan ve artheroskleroz gibi kan damarlarında mevcut hasarı olan hastaların ciddi hastalıklar için daha yüksek risklerle karşılaşabileceği oldukça mantıklı bulunmuştur.Son haftalarda, SARS-CoV-2’nin kalbe, böbreğe ve kan damarlarına doğrudan veya dolaylı olarak saldırabileceği açıklanmıştır.COVID-19’un çeşitli kardiyak belirtileri birçok hastada eş zamanlı olarak ortaya çıkmıştır (bkz. Klinik Bulgular bölümü). Enfeksiyon; kardiyak kas hasarına, kan damarı daralmasına ve inflamasyona neden olan sitokinlerin yüksek seviyelerine yol açabilir. Virüsün bu doğrudan ve dolaylı yan etkileri, kalp hastalığı olanlarda özellikle zararlı olabilir. Önümüzdeki aylarda, arteriyosklerozun COVID-19 patogenezindeki rolü ve katkıları hakkında çok daha fazla şey öğreneceğiz.

 

Tablo 1. Büyük kohort çalışmalarında Hipertansiyon, prevalans ve sonuç
Çalışma Ortam Hipertansiyon var mı? Uç nokta için çok değişkenli, tehlike veya olasılık oranı (%95 Cl)
Wang 2020 344 YBÜ pts, Tongji, China Yaşayan vs Ölü: 34 vs 52% Tamamlanmadı
Grasselli 2020 521 YBÜ pts, İtalya’da 72 hastane YBÜ’den taburcu olma ve ölüm: 40 vs 63% Tamamlanmadı
Guan 2020 1,099 hospitalize hasta, Çin’de 522 hastane Ciddi olmayan hastalık vs ciddi olan hastalık: 13 vs 24% Tamamlanmadı
Zhou 2020 Jinyintan ve Wuhan’dan 191 hasta Yaşayan vs Ölü: 23 vs 48% Tamamlanmadı
Shi 2020 Zhejing Province’de 487 hospitalize hasta Başvuruda ciddi olmayan hastalık vs ciddi olan hastalık: 17 vs 53% OR 2.7 (1.3-5.6) başvurudaki ciddi hastalık için
Guan 2020 1,590 hospitalize hasta, Çin’de 575 hastane ciddi olmayan nedenler vs ciddi olan nedenler: 13 vs 33% HR 1.6 (1.1-2.3) ciddi nedenler için (YBÜ, IMV, ölüm)
Goyal 2020 393 hospitalize hasta, New York’ta 2 hastane YBÜ’de kalan vs kalmayan: 48 vs 54% Tamamlanmadı

IMV invaziv mechanical ventilasyon, YBÜ yoğun bakım ünitesi

Pandemi sırasında hipertansiyon tedavisi

Geçtiğimiz aylarda doktorları ve hastalarını ACE inhibitörleri (ACEI’ler) veya anjiyotensin-reseptör blokerleri (ARB’ler) gibi antihipertansif ilaçların hastalara zarar verip vermeyeceği sorusu kadar meşgul eden bir konu neredeyse hiç olmadı. Hipertansiyon, CVD (yukarıya bakınız) ve diyabetli hastalarda mortalite riskinin kontrolsüz gözlemleri endişeleri artırmıştır. Bu durumlar, klinik olarak anlaşılabilir olabilecek altta yatan renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi patofizyolojisini paylaşır. Özellikle, anjiyotensin dönüştürücü enzim 2’nin (ACE2) aktivitesi kardiyovasküler hastalıkta düzensizdir (artmıştır) (Vaduganathan 2020). SARS-CoV-2 hücresi girişi ACE2’ye (Hoffmann 2020) bağlı olduğundan, artan ACE2 seviyeleri, virüsün akciğer ve kalp içindeki virülansını artırabilir.

ACEI’ler veya ARB’ler ACE2’yi değiştirebilir ve ACE2 ekspresyonundaki değişiklik kısmen hastalık virülansından sorumlu olabilir. Bununla birlikte, plazma ACE2 konsantrasyonları ile ACEI / ARB’lerin kullanımı arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk önemli çalışma bu hipotezi desteklememektedir: COVID-19 öncesi döneme ait iki büyük kohortta, ACE2’nin plazma konsantrasyonları erkeklerde kadınlardan daha fazla gözlenmiştir, ancak ACEI / ARB kullanımı ile alakalı değildir (Sama 2020). 12 hayvan çalışması ve 12 insan çalışmasının son zamanlarda gözden geçirilmesi, her iki ilaç sınıfının uygulanmasının ACE2 ekspresyonunu arttırmadığını göstermektedir (Sriram 2020).

Bununla birlikte, zararlı etkilerle ilgili bazı endişeler devam etmektedir ve bazı medya kaynakları ve hatta bilimsel makaleler bu ilaçların kesilmesini istemiştir. Klinik veriler aslında tam tersini gösterdiğinden bu dikkat çekici bir durumdur.

Hepsi gözlemsel olmasına rağmen (karıştırılma olasılığı ile), mesajları tutarlıydı ve hiçbiri herhangi bir zararla ilgili kanıt göstermedi.

 • New York City’den hipertansiyonu olan 2573 COVID-19 hastası arasında, farklı antihipertansif ilaç sınıflarının – ACE inhibitörleri, ARB’ler, beta blokerleri, kalsiyum kanal blokerleri ve tiyazid diüretikleri için şiddetli COVID-19 olasılığı açısından hiçbir fark yoktu (Reynolds 2020).
 • 6272 İtalyan vakası (SARS-CoV-2 için pozitif) 30.759 kontrol ile (cinsiyet, yaş ve ikamet edilen belediye için eşleşti) karşılaştırıldığında, ACE inhibitörlerinin veya ARB’lerin COVID-19’a duyarlılığı değiştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunamadı (Mancia 2020). Sonuçlar hem iki cinsiyete hem de genç ve yaşlı kişilere uygulandı.
 • Danimarka’dan (en iyi epidemiyolojik verilere sahip ülkelerden biri) 4480 COVID-19 hastasını içeren geriye dönük bir çalışmada, daha önce ACEI / ARB kullanımı, hiç kullanmama ile karşılaştırıldığında, mortalite ile önemli ölçüde ilişkili değildi. Hipertansiyonu olan 494.170 hastadan oluşan bir kohortun iç içe geçmiş bir vaka kontrol çalışmasında, ACEI / ARB kullanımı, diğer antihipertansif ilaçların kullanımına kıyasla, COVID-19 teşhisi ile önemli ölçüde ilişkili değildi (Fosbøl 2020).

Sonuç olarak, ACE inhibitörleri ve / veya ARB’ler kesilmemelidir. COVID-19 tedavisi için ACEI’leri ve ARB’leri birkaç randomize çalışma değerlendirmeyi planlıyor (Mackey 2020). Kısa bir incelemeye göre, adjuvan tedavisi ve önceden var olan statin tedavisine devam edilmesi, COVID-19’lu hastaların klinik seyrini, ya immünomodülatör etkileri yoluyla ya da kardiyovasküler hasarı önleyerek iyileştirebilir (Castiglion 2020). Çin’in Hubei Eyaletinde 13.981 hasta üzerinde yapılan geriye dönük bir çalışmada, statin kullanımı bağımsız olarak daha düşük tüm nedenlere bağlı mortalite ile ilişkilendirildi (% 5,2’ye karşı% 9,4). COVID-19 için statin tedavisini içeren randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Pandemi sırasında koroner kalp hastalığının tedavisi

Önceden var olan kardiyovasküler hastalıklar, COVID-19 hastalarında daha yüksek morbidite ve mortalite ile bağlantılıyken, COVID-19’un kendisi miyokardiyal hasar, aritmi, akut koroner sendrom ve venöz tromboembolizmi indükleyebilir (güzel derleme: Nishiga 2020).Yüksek kardiyak biyobelirteçler ile kanıtlanan miyokardiyal hasar, erken vakalar ve miyokard enfarktüsü (STEMI veya NSTEMI) arasında tanınmıştır ve bu durum COVID-19’un ilk klinik belirtisini temsil edebilir (Yorumlar: Bonow 2020, Valente 2020). Dikkat çekici bir şekilde, sorumlu lezyon genellikle koroner anjiyografi ile tanımlanamaz. STEMI olan 28 hastayı kapsayan bir çalışmada,% 39’unda durum böyleydi (Stefanini 2020). Yazarlara göre, STEMI’li COVID-19 hastaları için prosedürel riskleri ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının enfeksiyon riskini en aza indirmeyi amaçlayan özel bir teşhis yolu belirlenmelidir. Akut koroner sendromlar için perkütan koroner müdahale sayısında% 32’lik belirgin bir düşüş hakkında zaten ön raporlar bulunuyor. (Piccolo 2020). Diğer yazarlar, iş gücünü korumak için sınırlı kaynaklara sahip ortamlarda, primer perkütan koroner müdahalelere göre fibrinolitik tedavilerin tercih edilebileceğini öne sürmüşlerdir (Daniels 2020).

Bazı çalışmalar, salgının zirvesi sırasında STEMI için kabullerde dikkate değer çarpıcı bir düşüş bulmuştur. Fransa’da hem akut (<24 saat) hem de geç sunumda (> 24 saat) STEMI (Rangé 2020) için% 25 oranında dik bir düşüş bulundu. Benzer gözlemler İtalya (De Filippo 2020) ve ABD’de (Solomon 2020) yapılmıştır. Bu olgu için olası açıklamalar, hastaların hafif STEMI klinik prezantasyonu durumunda, hastaneye gelme veya yoğun olan hasta bakıcıları rahatsız etme korkusu olabilir. Diğer varsayımsal nedenler hava kirliliğinin azalması, tedaviye daha iyi uyum, sınırlı fiziksel aktivite veya evde kalma dönemi sırasında mesleki stresin olmamasıdır. Bununla birlikte, düşen insidansın gerçek bir düşüş değil, pandeminin sadece bir tane daha ikincil hasarı olduğuna dair bazı kanıtlar vardır. Örneğin, İtalyan araştırmacılar, Mart 2020’de 2019’un aynı dönemine kıyasla hastane dışında ani kalp durmasında% 58’lik bir artış buldular (Baldi 2020).

New York’ta bu artış daha da belirgin görünüyordu (Lai 2020). Diğerleri, erken COVID-19 döneminde, hastaların hastaneye yatmaktan kaçınmaya çalıştıklarını gösteren, gözlenen / beklenen ölüm oranının arttığını gözlemlemiştir (Gluckman 2020).

Kaynaklar

Baldi E, Sechi GM, Mare C, et al. Out-of-Hospital Cardiac Arrest during the Covid-19 Outbreak in Italy. N Engl J Med. 2020 Apr 29. PubMed: https://pubmed.gov/32348640. Full-text: https://doi.org/10.1056/NEJMc2010418

Bernhardt D, Wick W, Weiss SE, et al. Neuro-oncology Management During the COVID-19 Pandemic With a Focus on WHO Grade III and IV Gliomas. Neuro Oncol. 2020 May 5;22(7):928-35. PubMed: https://pubmed.gov/32369601. Full-text: https://doi.org/10.1093/neuonc/noaa113

Castiglione V, Chiriacò M, Emdin M, Taddei S, Vergaro G. Statin therapy in COVID-19 infection. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2020 Jul 1;6(4):258-259. PubMed: https://pubmed.gov/32347925. Full-text: https://doi.org/10.1093/ehjcvp/pvaa042

Daniels MJ, Cohen MG, Bavry AA, Kumbhani DJ. Reperfusion of STEMI in the COVID-19 Era – Business as Usual? Circulation. 2020 Apr 13. PubMed: https://pubmed.gov/32282225. Full-text: https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047122

De Filippo O, D’Ascenzo F, Angelini F, et al. Reduced Rate of Hospital Admissions for ACS during Covid-19 Outbreak in Northern Italy. N Engl J Med. 2020 Jul 2;383(1):88-89. PubMed: https://pubmed.gov/32343497. Full-text: https://doi.org/10.1056/NEJMc2009166

Fosbøl EL, Butt JH, Østergaard L, et al. Association of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor or Angiotensin Receptor Blocker Use With COVID-19 Diagnosis and Mortality. JAMA. 2020 Jul 14;324(2):168-177. PubMed: https://pubmed.gov/32558877. Full-text: https://doi.org/10.1001/jama.2020.11301

Frieden IJ, Puttgen KB, Drolet BA, et al. Management of Infantile Hemangiomas during the COVID Pandemic. Pediatr Dermatol. 2020 Apr 16. PubMed: https://pubmed.gov/32298480. Full-text: https://doi.org/10.1111/pde.14196

Gluckman TJ, Wilson MA, Chiu ST, et al. Case Rates, Treatment Approaches, and Outcomes in Acute Myocardial Infarction During the Coronavirus Disease 2019 Pandemic. JAMA Cardiol. 2020 Aug 7:e203629. PubMed: https://pubmed.gov/32766756. Full-text: https://doi.org/10.1001/jamacardio.2020.3629

Goyal P, Choi JJ, Pinheiro LC, et al. Clinical Characteristics of Covid-19 in New York City. N Engl J Med. 2020 Apr 17. PubMed: https://pubmed.gov/32302078. Full-text: https://doi.org/10.1056/NEJMc2010419

Grasselli G, Zangrillo A, Zanella A, et al. Baseline Characteristics and Outcomes of 1591 Patients Infected With SARS-CoV-2 Admitted to ICUs of the Lombardy Region, Italy. JAMA. 2020 Apr 6. pii: 2764365. PubMed: https://pubmed.gov/32250385. Full-text: https://doi.org/10.1001/jama.2020.5394

Guan WJ, Liang WH, Zhao Y, et al. Comorbidity and its impact on 1590 patients with Covid-19 in China: A Nationwide Analysis. Eur Respir J. 2020 Mar 26. PubMed: https://pubmed.gov/32217650. Full-text: https://doi.org/10.1183/13993003.00547-2020

Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020 Feb 28. PubMed: https://pubmed.gov/32109013. Full-text: https://doi.org/10.1056/NEJMoa2002032

Hoffmann M, Kleine-Weber H, Schroeder S, et al. SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor. Cell. 2020 Mar 4. PubMed: https://pubmed.gov/32142651. Full-text: https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.02.052

Lai PH, Lancet EA, Weiden MD, et al. Characteristics Associated With Out-of-Hospital Cardiac Arrests and Resuscitations During the Novel Coronavirus Disease 2019 Pandemic in New York City. JAMA Cardiol. 2020 Jun 19;5(10):1154-63. PubMed: https://pubmed.gov/32558876. Full-text: https://doi.org/10.1001/jamacardio.2020.2488

Leonardi A, Fauquert JL, Doan S, et al. Managing ocular allergy in the time of COVID-19. Allergy. 2020 Sep;75(9):2399-2402. PubMed: https://pubmed.gov/32402114. Full-text: https://doi.org/10.1111/all.14361

Mackey K, Kansagara D, Vela K. Update Alert 2: Risks and Impact of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors or Angiotensin-Receptor Blockers on SARS-CoV-2 Infection in Adults. Ann Intern Med. 2020 Jul 23. PubMed: https://pubmed.gov/32701362. Full-text: https://doi.org/10.7326/L20-0969

Mancia G, Rea F, Ludergnani M, Apolone G, Corrao G. Renin-Angiotensin-Aldosterone System Blockers and the Risk of Covid-19. N Engl J Med. 2020 Jun 18;382(25):2431-2440. PubMed: https://pubmed.gov/32356627. Full-text: https://doi.org/10.1056/NEJMoa2006923

Mattei A, Amy de la Bretèque B, Crestani S, et al. Guidelines of clinical practice for the management of swallowing disorders and recent dysphonia in the context of the COVID-19 pandemic. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2020 May;137(3):173-175. PubMed: https://pubmed.gov/32332004. Full-text: https://doi.org/10.1016/j.anorl.2020.04.011

Meng Y, Wu P, Lu W, et al. Sex-specific clinical characteristics and prognosis of coronavirus disease-19 infection in Wuhan, China: A retrospective study of 168 severe patients. PLoS Pathog. 2020 Apr 28;16(4):e1008520. PubMed: https://pubmed.gov/32343745. Full-text: https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1008520. eCollection 2020 Apr

Mistrangelo M, Naldini G, Morino M. Do we really need guidelines for HRA during COVID-19 pandemic? Colorectal Dis. 2020 May 7. PubMed: https://pubmed.gov/32379928. Full-text: https://doi.org/10.1111/codi.15116

Nishiga M, Wang DW, Han Y, Lewis DB, Wu JC. COVID-19 and cardiovascular disease: from basic mechanisms to clinical perspectives. Nat Rev Cardiol. 2020 Sep;17(9):543-558. PubMed: https://pubmed.gov/32690910. Full-text: https://doi.org/10.1038/s41569-020-0413-9

Piccolo R, Bruzzese D, Mauro C, et al. Population Trends in Rates of Percutaneous Coronary Revascularization for Acute Coronary Syndromes Associated with the COVID-19 Outbreak. Circulation. 2020 Apr 30. PubMed: https://pubmed.gov/32352318. Full-text: https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047457

Rangé G, Hakim R, Motreff P. Where have the ST-segment elevation myocardial infarctions gone during COVID-19 lockdown? Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes. 2020 Jul 1;6(3):223-224. PubMed: https://pubmed.gov/32348457. Full-text: https://doi.org/10.1093/ehjqcco/qcaa034

Reynolds HR, Adhikari S, Pulgarin C, et al. Renin-Angiotensin-Aldosterone System Inhibitors and Risk of Covid-19. N Engl J Med. 2020 May 1. PubMed: https://pubmed.gov/32356628. Full-text: https://doi.org/10.1056/NEJMoa2008975

Salgarello M, Adesi LB, Visconti G, Pagliara DM, Mangialardi ML. Considerations for performing immediate breast reconstruction during the COVID-19 pandemic. Breast J. 2020 May 7. PubMed: https://pubmed.gov/32383321. Full-text: https://doi.org/10.1111/tbj.13876

Sama IE, Ravera A, Santema BT, et al. Circulating plasma concentrations of angiotensin-converting enzyme 2 in men and women with heart failure and effects of renin-angiotensin-aldosterone inhibitors. Eur Heart J. 2020 May 14;41(19):1810-1817. PubMed: https://pubmed.gov/32388565. Full-text: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa373

Schiffrin EL, Flack J, Ito S, Muntner P, Webb C. Hypertension and COVID-19. Am J Hypertens. 2020 Apr 6. pii: 5816609. PubMed: https://pubmed.gov/32251498. Full-text: https://doi.org/10.1093/ajh/hpaa057

Shi Y, Yu X, Zhao H, Wang H, Zhao R, Sheng J. Host susceptibility to severe COVID-19 and establishment of a host risk score: findings of 487 cases outside Wuhan. Crit Care. 2020 Mar 18;24(1):108. PubMed: https://pubmed.gov/32188484. Full-text: https://doi.org/10.1186/s13054-020-2833-7

Solomon MD, McNulty EJ, Rana JS, et al. The Covid-19 Pandemic and the Incidence of Acute Myocardial Infarction. N Engl J Med. 2020 Aug 13;383(7):691-693. PubMed: https://pubmed.gov/32427432. Full-text: https://doi.org/10.1056/NEJMc2015630

Stefanini GG, Montorfano M, Trabattoni D, et al. ST-Elevation Myocardial Infarction in Patients with COVID-19: Clinical and Angiographic Outcomes. Circulation. 2020 Apr 30. PubMed: https://pubmed.gov/32352306. Full-text: https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047525

Szperka CL, Ailani J, Barmherzig R, et al. Migraine Care in the Era of COVID-19: Clinical Pearls and Plea to Insurers. Headache. 2020 May;60(5):833-842. PubMed: https://pubmed.gov/32227596. Full-text: https://doi.org/10.1111/head.13810

Wang Y, Lu X, Chen H, et al. Clinical Course and Outcomes of 344 Intensive Care Patients with COVID-19. Am J Respir Crit Care Med. 2020 Apr 8. PubMed: https://pubmed.gov/32267160. Full-text: https://doi.org/10.1164/rccm.202003-0736LE

Zhang XJ, Qin JJ, Cheng X, et al. In-Hospital Use of Statins Is Associated with a Reduced Risk of Mortality among Individuals with COVID-19. Cell Metab. 2020 Aug 4;32(2):176-187.e4. PubMed: https://pubmed.gov/32592657. Full-text: https://doi.org/10.1016/j.cmet.2020.06.015

Zhou F, Yu T, Du R, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet. 2020 Mar 11. PubMed: https://pubmed.gov/32171076. Full-text: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30566-3

 

Diabetes mellitus (Şeker hastalığı)

Diabetes mellitus, çeşitli makrovasküler ve mikrovasküler anormalliklerle karakterize  olmuş kronik inflamatuar bir durumdur. Hipertansiyon ve CVD ile olduğu gibi, yukarıda bahsedilen çalışmaların birçoğu, COVID-19’u olan ve hastalığa yenik düşen en ağır hastalar arasında diyabetik hastaların fazla temsil edildiğini ortaya çıkarmıştır. Birleşik Krallık’ta ilk aylarda hastanede COVID-19’a bağlı 23.698 ölüm arasında üçüncü en yüksek oran diyabetli kişilerde meydana geldi: 7.434 (% 31.4) tip 2 diyabetli kişilerde, 364 (% 1.5) tip 1 diyabetli kişilerde (Barron 2020).

Mevcut veriler, COVID-19 hastalarında diyabetin, diyabetik olmayanlara kıyasla COVID-19’un ciddiyetinin yanı sıra mortalitede iki kat artışla ilişkili olduğunu göstermektedir. 33 çalışma ve 16.003 hastayı içeren bir meta-analizde (Kumar 2020), diyabetin COVID-19’dan ölümle önemli ölçüde ilişkili olduğu ve birleştirilmiş olasılık oranının 1.90 (%95 CI:1.37-2.64) olduğu bulunmuştur. Diyabet ayrıca şiddetli COVID-19 ve havuzlanmış olasılık oranı 2.75 (%95 CI: 2.09-3.62) ile ilişkilendirilmiştir. COVID-19 hastalarında havuzlanmış diyabet prevalansı %9,8 (%95 CI:%8,7 -%10,9) idi. Bununla birlikte, diyabetin COVID şiddetinden ve ölümünden sorumlu bağımsız bir faktör olarak mı hareket ettiğini yoksa sadece karıştırıcı bir faktör mü olduğunu söylemek için henüz çok erken.

Tip 2 diyabetin (T2D) etkisine ilişkin büyük bir retrospektif çalışma, Çin’in Hubei Eyaletindeki 7337 COVID-19 vakasını dikkatle analiz etti; bunlardan 952’si önceden T2D’ye sahipti (Zhu 2020). Yazarlar, T2D’li deneklerin diyabetik olmayan bireylere göre daha fazla tıbbi müdahale gerektirdiğini ve önemli ölçüde daha yüksek bir ölüm oranına (% 7,8’e karşı% 2,7; düzeltilmiş tehlike oranı, 1,49) ve çoklu organ hasarına sahip olduğunu bulmuşlardır. Dikkat çekici bir şekilde, iyi kontrol edilen kan şekeri, zayıf kontrollü kan şekerine sahip bireylere kıyasla belirgin şekilde daha düşük mortalite (hastane içi ölüm oranı% 1.1’e karşı% 11.0) ile ilişkilendirilmiştir. İngiltere yapılan büyük bir kohortda benzer sonuçlar bulundu (Holman 2020).

Yakın zamanda yapılan bir inceleme, diyabet ile COVID-19 arasındaki ilişkinin olası patofizyolojik mekanizmaları ve yönetimi hakkında bazı önerilerde bulundu (Hussain 2020). Titiz bir şekilde glukoz izleme ve ilaç etkileşimlerinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi, semptomların kötüleşmesini ve olumsuz sonuçları hafifletebilir. Hastanede yatan COVID-19 ve önceden var olan T2D’li 1213 hastanın retrospektif bir kohort çalışmasında, metformin kullanımı, özellikle şiddetli COVID-19 vakalarında daha yüksek bir asidoz insidansı ile anlamlı şekilde ilişkilendirildi, ancak 28 günlük COVID-19’la bağlantılı ölüm oranı ile ilişkili değildi (Cheng 2020).

Steroidler ve lopinavir / r gibi COVID-19 için kullanılan bazı tedavi stratejileri, hiperglisemi riski taşır. Öte yandan, hidroksiklorokin, dekompanse tedaviye dirençli diyabetli hastalarda glisemik kontrolü iyileştirebilir (Gerstein 2002, Rekedal 2010). Bununla birlikte, hangi COVID-19 tedavi stratejisinin en iyi şekilde çalıştığı ve diyabetik hastaların tedavisinin diyabeti olmayanlardan farklı olması gerekip gerekmediği belirsizliğini korumaktadır. DPP4 inhibitörleri gibi spesifik diyabet ilaçlarının SARS-CoV-2 enfeksiyonunun duyarlılığını veya şiddetini artırıp azaltmadığı da açık değildir.

Kaynaklar

Barron E, Bakhai C, Kar P, et al. Associations of type 1 and type 2 diabetes with COVID-19-related mortality in England: a whole-population study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2020 Oct;8(10):813-822. PubMed: https://pubmed.gov/32798472. Full-text: https://doi.org/10.1016/S2213-8587(20)30272-2

Cheng X, Liu YM, Li H, et al. Metformin Is Associated with Higher Incidence of Acidosis, but Not Mortality, in Individuals with COVID-19 and Pre-existing Type 2 Diabetes. Cell Metab. 2020 Oct 6;32(4):537-547.e3. PubMed: https://pubmed.gov/32861268. Full-text: https://doi.org/10.1016/j.cmet.2020.08.013

Gerstein HC, Thorpe KE, Taylor DW, Haynes RB. The effectiveness of hydroxychloroquine in patients with type 2 diabetes mellitus who are refractory to sulfonylureas–a randomized trial. Diabetes Res Clin Pract. 2002 Mar;55(3):209-19. PubMed: https://pubmed.gov/11850097. Full-text: https://doi.org/10.1016/s0168-8227(01)00325-4

Holman N, Knighton P, Kar P, et al. Risk factors for COVID-19-related mortality in people with type 1 and type 2 diabetes in England: a population-based cohort study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2020 Oct;8(10):823-833. PubMed: https://pubmed.gov/32798471. Full-text: https://doi.org/10.1016/S2213-8587(20)30271-0

Hussain A, Bhowmik B, do Vale Moreira NC. COVID-19 and diabetes: Knowledge in progress. Diabetes Res Clin Pract. 2020 Apr;162:108142. PubMed: https://pubmed.gov/32278764. Full-text: https://doi.org/10.1016/j.diabres.2020.10814

Kumar A, Arora A, Sharma P, et al. Is diabetes mellitus associated with mortality and severity of COVID-19? A meta-analysis. Diabetes Metab Syndr. 2020 May 6;14(4):535-545. PubMed: https://pubmed.gov/32408118. Full-text: https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.04.044

Rekedal LR, Massarotti E, Garg R, et al. Changes in glycosylated hemoglobin after initiation of hydroxychloroquine or methotrexate treatment in diabetes patients with rheumatic diseases. Arthritis Rheum. 2010 Dec;62(12):3569-73. PubMed: https://pubmed.gov/20722019. Full-text: https://doi.org/10.1002/art.27703

Zhu L, She ZG, Cheng X, et al. Association of Blood Glucose Control and Outcomes in Patients with COVID-19 and Pre-existing Type 2 Diabetes. Cell Metab. 2020 Jun 2;31(6):1068-1077.e3. PubMed: https://pubmed.gov/32369736. Full-text: https://doi.org/10.1016/j.cmet.2020.04.021

Koah ve sigara içmek

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), hava akışındaki kısıtlama ile ilişkili akciğerin yaygın ve önlenebilir bir işlev bozukluğudur. Uzun bir süre boyunca zehirli gazlara ve partiküllere maruz kalmanın neden olduğu hava yolu veya alveol anormallikleriyle ilişkili karmaşık bir hastalıktır. Toplam 2473 doğrulanmış COVID-19 vakasını içeren 15 çalışmanın meta-analizi, KOAH hastalarının daha şiddetli hastalık riski (hesaplanan RR 1.88) ve %60 daha yüksek oranda mortalite (Alqahtani 2020) ile daha yüksek risk altında olduğunu göstermiştir. Fakat, bu incelemedeki sayılar çok azdı ve sadece 58’inde (%2,3) KOAH vardı.

1399 hastayı içeren 5 erken çalışmanın meta-analizi, yalnızca bir eğilim gözlemledi. Aktif sigara içimi ile COVID-19’un şiddeti arasında anlamlı bir ilişki yoktu (Lippi 2020). Bununla birlikte, diğer yazarlar, mevcut verilerin COVID-19’un şiddetinin sigara içme durumu ile ilişkisi hakkında kesin sonuçlar çıkarmaya izin vermediğini vurguladılar (Berlin 2020). Daha yakın tarihli bir incelemeye göre, şu anda sigara içenlerin, sigara içmeyi bırakanlara ve hiç sigara içmeyenlere kıyasla ciddi komplikasyonlara sahip olma olasılığı 1,45 kat daha yüksekti. Şu an sigara içenler daha yüksek bir ölüm oranına sahipti (Alqahtani 2020).

Sigara içimi, pulmoner ACE2 ekspresyonunu %25 oranında artırmıştır (Cai 2020). ACE2 pulmoner ekspresyonu üzerindeki belirgin sigara içme etkisi, viral bağlanma ve SARS-CoV-2’nin sigara içenlerin akciğerlerine girmesi için artmış bir risk olduğunu düşündürür. Sigara dumanı, salgı hücresi genişlemesini tetikleyerek ACE2 pozitif hücrelerde bir artışı tetikler (Smith 2020). Sigara içenlerin akciğerlerindeki aşırı ACE2 fazlalığı, sigara içenlerin daha yüksek hassasiyete sahip olmasını kısmen açıklayabilir.

Hem sigarayı bırakmak hem de yukarıdaki hücre deneyleriyle klinik korelasyonlar bulmak o kadar da kolay değil. Bir gözetim merkezinde birinci basamak gözcü ağı içinde, pozitif SARS-CoV-2 testleri için risk faktörlerini tanımlamak için çok değişkenli lojistik regresyon modelleri kullanıldı (Lusignan 2020). Dikkat çekici bir şekilde, aktif sigara içiciliği azalmış olasılıklarla ilişkiliydi (evet, azaldı: düzeltilmiş OR 0.49,% 95 CI 0.34-0.71). Yazarlara göre, bulguları sigaranın SARS-CoV-2 enfeksiyonunu önlediği sonucuna varmak veya devam eden sigara içiciliği teşvik etmek için kullanılmamalıdır. Seçim önyargısı gibi çeşitli açıklamalar verilmiştir (sigara içenlerin öksürme olasılığı daha yüksektir, daha sık testler negatif sonuçlarla sigara içenlerin oranını artırabilir). Aktif sigara içmek ayrıca RT-PCR testi hassasiyetini de etkileyebilir.

Kaynaklar

Alqahtani JS, Oyelade T, Aldhahir AM, et al. Prevalence, Severity and Mortality associated with COPD and Smoking in patients with COVID-19: A Rapid Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2020 May 11;15(5):e0233147. PubMed: https://pubmed.gov/32392262. Full-text: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233147

Berlin I, Thomas D, Le Faou AL, Cornuz J. COVID-19 and smoking. Nicotine Tob Res. 2020 Apr 3. pii: 5815378. PubMed: https://pubmed.gov/32242236. Full-text: https://doi.org/10.1093/ntr/ntaa059

Cai G, Bosse Y, Xiao F, Kheradmand F, Amos CI. Tobacco Smoking Increases the Lung Gene Expression of ACE2, the Receptor of SARS-CoV-2. Am J Respir Crit Care Med. 2020 Apr 24. PubMed: https://pubmed.gov/32329629. Full-text: https://doi.org/10.1164/rccm.202003-0693LE

de Lusignan S, Dorward J, Correa A, et al. Risk factors for SARS-CoV-2 among patients in the Oxford Royal College of General Practitioners Research and Surveillance Centre primary care network: a cross-sectional study. Lancet Infect Dis. 2020 Sep;20(9):1034-1042. PubMed: https://pubmed.gov/32422204. Full-text: https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30371-6

Lippi G, Henry BM. Active smoking is not associated with severity of coronavirus disease 2019 (COVID-19). Eur J Intern Med. 2020 Mar 16.  PubMed: https://pubmed.gov/32192856. Full-text: https://doi.org/10.1016/j.ejim.2020.03.014

Smith JC, Sausville EL, Girish V, et al. Cigarette Smoke Exposure and Inflammatory Signaling Increase the Expression of the SARS-CoV-2 Receptor ACE2 in the Respiratory Tract. Dev Cell. 2020 Jun 8;53(5):514-529.e3. PubMed: https://pubmed.gov/32425701. Full-text: https://doi.org/10.1016/j.devcel.2020.05.012

 

HIV enfeksiyonu

HIV enfeksiyonu, mevcut krizde özellikle ilgi çekicidir. İlk olarak, birçok hasta, SARS-CoV-2’ye karşı bir miktar etkisi olduğu düşünülen antiretroviral tedavileri alır. İkincisi, HIV, hücresel bağışıklık yetersizliğinin bir modeli olarak hizmet eder. Üçüncüsü ve en önemli nokta, HIV popülasyonunda COVID-19’un neden olduğu ikincil hasar, COVID-19’un kendisinden çok daha yüksek olabilir.

Ön veriler, COVID-19 insidansının artmadığını göstermektedir. New York’tan 5.700 hastada, sadece 43’ünün (% 0.8) HIV pozitif olduğu bulundu (Richardson 2020). Barselona’da, standartlaştırılmış insidans oranı HIV (PLWH) ile yaşayan kişilerde genel nüfusa göre daha düşüktü (Inciarte 2020). HIV + hastalarının cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi diğer bulaşıcı hastalıklar için daha yüksek risk altında olabileceği gerçeği göz önüne alındığında, bu yüzdeler o kadar düşüktü ki, bazı uzmanlar potansiyel “koruyucu” faktörler (yani, antiviral tedaviler veya bağışıklık aktivasyonu) hakkında zaten spekülasyon yaptılar. Dahası, kusurlu bir hücresel bağışıklık paradoksal olarak şiddetli sitokin düzensizliği için koruyucu olabilir ve şiddetli COVID-19 vakalarında görülen sitokin fırtınasını önleyebilir.

COVID-19’un etkisine ilişkin sonuçlara varmak için gerekli olan uygun şekilde güçlendirilmiş ve tasarlanmış çalışmalar hala eksiktir. Bununla birlikte, 12 katılımcı Alman HIV merkezinde 11 Mart ve 17 Nisan tarihleri ​​arasında doğrulanmış 33 SARS-CoV-2 enfeksiyonuna ilişkin kendi retrospektif analizimiz, aşırı morbidite veya mortalite ortaya koymadı (Haerter 2020). Klinik vaka tanımı 25/33 vakada (%76) hafif, 2/33 vakada (%6) şiddetli ve 6/33 vakada (% 18) kritikti. Son takipte, sonuçları belgelenmiş hastaların 29/32’si (%90) iyileşmişti. 32 hastadan üçü öldü. Bir hasta 82 yaşındaydı, birinin CD4 T hücre sayısı 69 / µl idi ve bir hasta çeşitli komorbiditelerden muzdaripti. Benzer bir gözlem, HIV ve COVID-19’lu 45/47 hastanın (SARS-CoV-2 enfeksiyonu doğrulanmış sadece 28’i) iyileştiği İtalya’nın Milano kentinde yapılmıştır (Gervasoni 2020). Madrid’den COVID-19’lu 51 HIV hastası (35 doğrulanmış vaka) üzerinde yapılan başka bir tek merkezli çalışmada, altı hasta kritik derecede hastaydı ve ikisi öldü (Vizcarra 2020). Bu çalışmalarda, kohortumuzda olduğu gibi, şiddetli immün yetmezlik nadirdi. Son aylarda, kontrolsüz viremi ve / veya düşük CD4 hücresi olan HIV + hastalarının şiddetli hastalık için daha yüksek risk altında olduğuna dair artan kanıtlar bulunmaktadır. Güney Afrika’da yapılan büyük bir popülasyon çalışmasında, HIV, artmış COVID-19 mortalitesiyle bağımsız olarak ilişkilendirildi ve HIV için mortalite 2.14 (% 95 CI 1.70-2.70) (Boulle 2020) olarak ayarlanmış bir tehlike oranı gösterdi. ABD sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından dahil edilen 286 HIV ile enfekte hasta arasında, düşük CD4 sayılarına (<200 hücre / mm³) sahip hastalarda ölüm oranları daha yüksekti (Dandachi 2020).

Antiretroviral tedavilerin SARS-CoV-2’ye karşı potansiyel etkileri hakkında halen devam eden bir tartışma var. Lopinavir / r (ve darunavir / r) için artık işe yaramadıklarına dair güçlü kanıtlar vardır (bkz. Tedavi bölümü, sayfa 329). Bir ART rejimi, COVID-19’u önlemek veya tedavi etmek için bir PI içerecek şekilde değiştirilmemelidir (EACS 2020, US 2020). Tenofovir alafenamid (TAF), remdesivir ile bazı kimyasal benzerliklere sahiptir ve SARS-CoV-2 RNA polimeraza (RdRp) yüksek bağlanma enerjileri ile bağlandığı gösterilmiştir ve COVID-19 için potansiyel bir tedavi olarak önerilmiştir (Elfiky 2020). İspanya’da, büyük bir randomize Faz III, plasebo kontrollü çalışma (EPICOS, NCT04334928) sağlık çalışanlarında COVID-19 için profilaksi olarak tenofovir disoproksil fumarat (TDF) / emtrisitabin (FTC), hidroksiklorokin veya her ikisinin kombinasyonunu plasebo ile karşılaştırmaktadır. . COVID-19’lu HIV + hastalarının çoğunun (22/33), şiddetli veya kritik hastalık geliştirenler de dahil olmak üzere tenofovir ile tedavi edildiğine dair gözlemimiz, SARS-CoV-2’ye (Härter 2020) karşı hiç veya çok az klinik etki olduğunu göstermektedir. Milan ve Madrid’deki kohortlarda, herhangi bir spesifik antiretroviral ilacın (tenofovir veya PI’ler gibi) COVID-19 duyarlılığını veya şiddetini etkilediğine dair bir kanıt yoktu (Gervasoni 2020, Vizcarra 2020). Bununla birlikte, çoğu hasta TDF yerine TAF almıştır ve bunda İspanya’dan gelen ön verilerin faydalı bir etkisi olduğunu düşünülmektedir. İspanya’da ART uygulanan 77.590 HIV + kişiden 236’sına COVID-19 teşhisi kondu, 151’i hastaneye kaldırıldı, 15’i YBÜ’ye kabul edildi ve 20’si öldü (Del Amo 2020). TDF / FTC alanlara kıyasla TAF / FTC ve ABC / 3TC alan hastalarda COVID-19 hastaneye yatış riski daha yüksekti. Bununla birlikte, eşlik eden hastalıkların neden olduğu kalıntı kafa karışıklığı tamamen dışlanamaz. Fransa’dan küçük bir grupta, PrEP kullanıcılarında TDF / FTC ile saldırı oranları düşük değildi (Charre 2020).

Bununla birlikte, HIV ile ilgili en ciddi endişe, COVID-19’un neden olduğu ikincil hasardır. Batı ülkelerinde, HIV ilaçlarına erişimde sorun yaşayan veya COVID-19 tedaviyi yönetme planları nedeniyle HIV + hastalarını almakta sorun yaşayan HIV + hastalarının sayısının çok az olduğu raporu vardır (Sanchez 2020). Bunun aksine, Sahra altı Afrika ortamlarında sağlık hizmeti sunumundaki aksaklık, COVID-19’un kendisinden kaynaklananların ötesinde olumsuz sonuçlara yol açabilir. Karantina, ulaşım kısıtlamaları ve koronavirüs enfeksiyonu korkusu, birçok Afrika ülkesinde ilaç toplayan HIV ve TB hastalarında çoktan dramatik bir düşüşe neden oldu (Adepoju 2020). Sahra altı Afrika’da HIV epidemiyolojisinin ve müdahale programlarının beş farklı mevcut matematiksel modelini kullanan araştırmalar, farklı kesintilerin HIV önleme ve tedavi hizmetlerine etkisini şimdiden tahmin ediyor. Sahra altı Afrika ülkelerinde 2020-2024 yılları arasında HIV’e özgü hizmetlerin 3 ay boyunca kesintiye uğramasından kaynaklanacak HIV ile ilgili ölümlerde ve yeni HIV enfeksiyonlarında (tedavi kesintileri sırasında baskılanmamış HIV RNA’sının neden olduğu) tahmini ortalama nispi fazlalık, sırasıyla ölüm için 1.20-1.27 ve yeni enfeksiyonlar için 1.02-1.33 idi. 6 aylık bir ART kesintisi, Sahra altı Afrika’da 500.000’den fazla HIV ölümüne neden olacaktır (tahmin aralığı 471.000 – 673.000). Kesintiye uğrayan hizmetler, anneden çocuğa geçişi önlemede elde edilen kazanımları da tersine çevirebilir. DSÖ’ye göre, Sahra altı Afrika’da HIV hizmet sürekliliğini sağlamak ve COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle tedavi kesintilerini önlemek için acil çabaya açık bir ihtiyaç var.

Kaynaklar

Adepoju P. Tuberculosis and HIV responses threatened by COVID-19. Lancet HIV. 2020 May;7(5):e319-e320. PubMed: https://pubmed.gov/32277870. Full-text: https://doi.org/10.1016/S2352-3018(20)30109-0

Boulle A, Davies MA, Hussey H, et al. Risk factors for COVID-19 death in a population cohort study from the Western Cape Province, South Africa. Clin Infect Dis. 2020 Aug 29:ciaa1198. PubMed: https://pubmed.gov/32860699. Full-text: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1198

Charre C, Icard V, Pradat P, et al. Coronavirus disease 2019 attack rate in HIV-infected patients and in preexposure prophylaxis users. AIDS. 2020 Oct 1;34(12):1765-1770. PubMed: https://pubmed.gov/32889852. Full-text: https://doi.org/10.1097/QAD.0000000000002639

Dandachi D, Geiger G, Montgomery MW, et al. Characteristics, Comorbidities, and Outcomes in a Multicenter Registry of Patients with HIV and Coronavirus Disease-19. Clin Infect Dis. 2020 Sep 9:ciaa1339. PubMed: https://pubmed.gov/32905581. Full-text: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1339

Del Amo J, Polo R, Moreno S, et al. Incidence and Severity of COVID-19 in HIV-Positive Persons Receiving Antiretroviral Therapy : A Cohort Study. Ann Intern Med. 2020 Oct 6;173(7):536-541. PubMed: https://pubmed.gov/32589451. Full-text: https://doi.org/10.7326/M20-3689

EACS & BHIVA. Statement on risk of COVID-19 for people living with HIV (PLWH). https://www.eacsociety.org/home/covid-19-and-hiv.html

Elfiky AA. Ribavirin, Remdesivir, Sofosbuvir, Galidesivir, and Tenofovir against SARS-CoV-2 RNA dependent RNA polymerase (RdRp): A molecular docking study. Life Sci. 2020 Mar 25;253:117592. PubMed: https://pubmed.gov/32222463. Full-text: https://doi.org/10.1016/j.lfs.2020.117592

Gervasoni C, Meraviglia P, Riva A, et al. Clinical features and outcomes of HIV patients with coronavirus disease 2019. Clin Infect Dis. 2020 May 14:ciaa579. PubMed: https://pubmed.gov/32407467. Full-text: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa579

Härter G, Spinner CD, Roider J, et al. COVID-19 in people living with human immunodeficiency virus: a case series of 33 patients. Infection. 2020 Oct;48(5):681-686. PubMed: https://pubmed.gov/32394344. Full-text: https://doi.org/10.1007/s15010-020-01438-z

Inciarte A, Gonzalez-Cordon A, Rojas J, et al. Clinical characteristics, risk factors, and incidence of symptomatic COVID-19 in adults living with HIV: a single-center, prospective observational study. AIDS. 2020 Aug 7. PubMed: https://pubmed.gov/32773471. Full-text: https://doi.org/10.1097/QAD.0000000000002643

Jewell BL, Mudimu E, Stover J, et al. Potential effects of disruption to HIV programmes in sub-Saharan Africa caused by COVID-19: results from multiple mathematical models. Lancet HIV. 2020 Sep;7(9):e629-e640. PubMed: https://pubmed.gov/32771089. Full-text: https://doi.org/10.1016/S2352-3018(20)30211-3

Richardson S, Hirsch JS, Narasimhan M, et al. Presenting Characteristics, Comorbidities, and Outcomes Among 5700 Patients Hospitalized With COVID-19 in the New York City Area. JAMA. 2020 Apr 22:e206775. PubMed: https://pubmed.gov/32320003. Full-text: https://doi.org/10.1001/jama.2020.6775

Sanchez TH, Zlotorzynska M, Rai M, Baral SD. Characterizing the Impact of COVID-19 on Men Who Have Sex with Men Across the United States in April, 2020. AIDS Behav. 2020 Apr 29:1-9. PubMed: https://pubmed.gov/32350773. Full-text: https://doi.org/10.1007/s10461-020-02894-2

U.S. Department of Health and Human Services. Interim Guidance for COVID-19 and Persons with HIV. https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/8/covid-19-and-persons-with-hiv–interim-guidance-/554/interim-guidance-for-covid-19-and-persons-with-hiv

Vizcarra P, Pérez-Elías MJ, Quereda C, et al. Description of COVID-19 in HIV-infected individuals: a single-centre, prospective cohort. Lancet HIV. 2020 May 28:S2352-3018(20)30164-8. PubMed: https://pubmed.gov/32473657. Full-text: https://doi.org/10.1016/S2352-3018(20)30164-8

İmmünsüpresyon (HIV dışında)

İmmünsüpresyon, SARS-CoV-2 enfeksiyonu ve ciddi COVID-19 için daha yüksek risk taşıyabilir. Ancak durum o kadar da basit değil. Ne immünosupresyonun gerçekte ne anlama geldiği açık değil, ne de mevcut veriler herhangi bir sonuca varmak için yeterli değildir. Sadece durumu yeterince bilmiyoruz. Yine de, bazı yazarlar riskin arttığı haberini yayıyorlar. Kötü bir örnek mi verelim? 8 çalışma ve 4,007 hasta üzerinde sistematik bir inceleme ve meta-analiz, “istatistiksel farklılıklar anlamlı olmamasına rağmen, immünosupresyon ve immün yetmezliğin şiddetli COVID-19 hastalığı riskiyle ilişkili olduğu” sonucuna varmıştır (Gao 2020). Yazarlar ayrıca “COVID-19 pandemisine yanıt olarak özel önleyici ve koruyucu tedbirlerin sağlanması gerektiğini” belirtiyor. Bu etkileyici ifade için kanıta gerek yok. Çalışmadaki toplam immünosupresyonlu hasta sayısı 39’dur (HIV’siz: 11!), 6/8 çalışma, farklı immünosupresyon modalitelerine sahip 4’ten az hastayı tanımlamaktadır.

Büyük miktarda veri olmamasına rağmen, COVID-19 enfeksiyonu kapma ve şiddetli seyirler geliştirme konusunda daha duyarlı olabilecek immün sistemi baskılanmış hastaların nasıl yönetileceğine dair çok sayıda bakış açısı ve kılavuz yayınlanmıştır. Alerjik rinitte intranazal kortikosteroidler (Bousquet 2020) sedef hastalığı ve diğer deri hastalıkları için immünsüpresanlar (Conforti 2020, Torres 2020), romatizmal hastalıklar (Favalli 2020, Figueroa-Parra 2020) veya inflamatuar bağırsak hastalıklarında (Kennedy 2020, Pasha 2020) öneriler bulunmaktadır. Bağışıklığı değiştiren ilaçların riskini aktif hastalıkla ilişkili riskle dengelemeye yönelik bu kahramanca girişimlerin özünde: genellikle ihtiyaç duyulan şey yapılmalıdır (veya devam ettirilmelidir). Maruziyet profilaksisi önemlidir.

Bununla birlikte, birkaç çalışma gerçekten de glukokortikoidlerin zararlı etkilerine dair kanıt bulmuştur ve bu da bu ilaçların bu günlerde özellikle dikkatle verilmesi gerektiğini göstermektedir.

 • 40 ülkeden romatizmal hastalığı olan 600 COVID-19 hastasında, çok değişkenli ayarlanmış modeller, daha yüksek hastaneye yatış olasılığıyla ilişkili olarak ≥ 10 mg / gün bir prednizon dozu ortaya çıkardı. Tek başına veya biyolojik maddeler ve Janus kinaz (JAK) inhibitörleri (https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2020-217871) ile kombinasyon halinde hastalığı modifiye eden geleneksel anti-romatizmal ilaçlar (DMARD) ile ilgili hiçbir risk yoktu.
 • 33 ülkeden (Brenner 2020) 525 enflamatuar bağırsak hastalığı (IBD) hastasında, şiddetli COVID-19 için risk faktörleri arasında sistemik kortikosteroidler (ayarlanmış olasılık oranı 6.9,% 95 CI 2.3-20.5) ve sülfasalazin veya 5-aminosalisilat kullanımı vardı ( aOR 3.1). TNF antagonisti tedavisi şiddetli COVID-19 ile ilişkili değildi
 • IBD ve semptomatik COVID-19’u olan 86 hastada, bunların 62’si biyolojik veya JAK inhibitörü alan hastalarda, hastaneye yatış oranları oral glukokortikoidler, hidroksiklorokin ve metotreksat ile tedavi edilen ancak JAK inhibitörleri ile tedavi edilmeyen hastalardan daha yüksekti (Haberman 2020).

Kaynaklar

Bousquet J, Akdis C, Jutel M, et al. Intranasal corticosteroids in allergic rhinitis in COVID-19 infected patients: An ARIA-EAACI statement. Allergy. 2020 Mar 31. PubMed: https://pubmed.gov/32233040. Full-text: https://doi.org/10.1111/all.14302

Brenner EJ, Ungaro RC, Gearry RB, et al. Corticosteroids, But Not TNF Antagonists, Are Associated With Adverse COVID-19 Outcomes in Patients With Inflammatory Bowel Diseases: Results From an International Registry. Gastroenterology. 2020 Aug;159(2):481-491.e3. PubMed: https://pubmed.gov/32425234. Full-text: https://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.05.032

Conforti C, Giuffrida R, Dianzani C, Di Meo N, Zalaudek I. COVID-19 and psoriasis: Is it time to limit treatment with immunosuppressants? A call for action. Dermatol Ther. 2020 Jul;33(4):e13298. PubMed: https://pubmed.gov/32157783. Full-text: https://doi.org/10.1111/dth.13298

Favalli EG, Ingegnoli F, De Lucia O, Cincinelli G, Cimaz R, Caporali R. COVID-19 infection and rheumatoid arthritis: Faraway, so close! Autoimmun Rev. 2020 Mar 20:102523. PubMed: https://pubmed.gov/32205186. Fulltext: https://doi.org/10.1016/j.autrev.2020.102523

Figueroa-Parra G, Aguirre-Garcia GM, Gamboa-Alonso CM, Camacho-Ortiz A, Galarza-Delgado DA. Are my patients with rheumatic diseases at higher risk of COVID-19? Ann Rheum Dis. 2020 Mar 22. PubMed: https://pubmed.gov/32205336. Fulltext: https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2020-217322

Gao Y, Chen Y, Liu M, Shi S, Tian J. Impacts of immunosuppression and immunodeficiency on COVID-19: a systematic review and meta-analysis. J Infect. 2020 May 14:S0163-4453(20)30294-2. PubMed: https://pubmed.gov/32417309. Full-text: https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.05.017

Gianfrancesco M, Hyrich KL, Al-Adely S, et al. Characteristics associated with hospitalisation for COVID-19 in people with rheumatic disease: data from the COVID-19 Global Rheumatology Alliance physician-reported registry. Ann Rheum Dis. 2020 May 29. PubMed: https://pubmed.gov/32471903. Full-text: https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2020-217871

Haberman R, Axelrad J, Chen A, et al. Covid-19 in Immune-Mediated Inflammatory Diseases – Case Series from New York. N Engl J Med. 2020 Apr 29. PubMed: https://pubmed.gov/32348641. Full-text: https://doi.org/10.1056/NEJMc2009567

Kennedy NA, Jones GR, Lamb CA, et al. British Society of Gastroenterology guidance for management of inflammatory bowel disease during the COVID-19 pandemic. Gut. 2020 Apr 17. PubMed: https://pubmed.gov/32303607. Full-text: https://doi.org/10.1136/gutjnl-2020-321244

Pasha SB, Fatima H, Ghouri YA. Management of Inflammatory Bowel Diseases in the Wake of COVID-19 Pandemic. J Gastroenterol Hepatol. 2020 Apr 4. PubMed: https://pubmed.gov/32246874. Full-text: https://doi.org/10.1111/jgh.15056

Torres T, Puig L. Managing Cutaneous Immune-Mediated Diseases During the COVID-19 Pandemic. Am J Clin Dermatol. 2020 Apr 10. pii: 10.1007/s40257-020-00514-2. PubMed: https://pubmed.gov/32277351. Full-text: https://doi.org/10.1007/s40257-020-00514-2.

 

Kanser

Bu pandemide kanser hastalarına sürekli ve güvenli bakım sağlamak zordur. Onkolojik hastalarının, altta yatan hastalıkları ve sıklıkla bağışıklığı baskılanmış durumları nedeniyle enfeksiyona karşı savunmasız olabilirler ve virüsten ciddi komplikasyonlar geliştirme riskleri yüksek olabilir. Öte yandan, COVID-19 triyajı ve yönetimi, zaten kırılgan bir sistemi esnetebilir ve potansiyel olarak tedavi yönetimi veya ameliyatlar gibi bazı hayati aktiviteleri ortaya çıkarabilir. Optimal olmayan zamanlamanın ve gecikmiş onkolojik tedavinin hastalığın ilerlemesine ve daha kötü hayatta kalma sonuçlarına yol açabileceği iyi bilinmektedir. Onkoloji hastalarının COVID-19’a maruziyetini onkolojik sonuçtan ödün vermeden en aza indirmek için birkaç öneri vardır: Göğüs kanseri için radyasyon (Coles 2020), hematopoietik hücre nakli (Dholaria 2020) ve lösemi tedavisi (Zeidan 2020).

Yaş, erkek cinsiyeti ve diğer komorbiditeler gibi genel risk faktörlerinin yanı sıra risk faktörleri hakkında bilinenler nelerdir?

 • 519 istatistiksel olarak eşleştirilmiş kansersiz hastayla karşılaştırıldığında, Wuhan’dan 232 hastanın şiddetli COVID-19 olma olasılığı daha yüksekti (% 64’e karşı% 32). Gelişmiş bir tümör evresi bir risk faktörüydü (olasılık oranı 2.60,% 95 CI 1.05–6.43) (Tian 2020).
 • 3 Haziran’a kadar tüm çalışmaların sistematik bir incelemesi, hematolojik maligniteleri olan hastaların, özellikle yakın zamanda teşhis edilenlerin (ve muhtemelen miyeloid maligniteleri olanların), genel popülasyona kıyasla COVID-19 ile ölüm riskinin arttığını gösterdi. Bu riskin katı maligniteleri olanlara göre daha yüksek olduğuna dair kanıt ise biraz çelişkiliydi (El-Sharkawi 2020).
 • Kronik Lenfatik Lösemili (KLL) hastalar, özellikle yüksek ölüm riski altında görünmektedir. Semptomatik COVID-19 teşhisi konan 198 KLL hastasından% 39’u tedavi almamış (“izle ve bekle”) iken %61’i en az bir KLL tedavisi almıştır. 16 günde, genel CFR %33 iken, %25’i hala hastanedeydi  (Mato 2020).
 • İtalya’da hematolojik malignite teşhisi konan 536 hastayı içeren retrospektif bir çalışmada 198 (%37) hasta öldü. Progresif hastalık durumu, akut miyeloid lösemi teşhisi, sessiz veya agresif NHL daha kötü genel sağkalım ile ilişkilendirildi (Passamonti 2020).
 • ABD, Kanada ve İspanya’dan COVID-19’u olan 928 kanser hastasının katıldığı geniş bir kohort çalışmasında, en yaygın maligniteler meme (%21) ve prostat (%16) idi. Toplam 121 (% 13) hasta öldü. Bağımsız risk faktörleri, 2 veya daha yüksek ECOG durumu ve “aktif” kanserdi (Kuderer 2020).
 • Üç New York City hastanesine kabul edilen kanserli 100 hastanın nazofaringeal sürüntü örneklerindeki SARS-CoV-2 viral yükü, sonucu tahmin edilmesine yardımcı oldu. Yazarlar ayrıca hematolojik maligniteleri olan hastaların kansersiz hastalara göre daha yüksek ortalama viral yüke sahip olduğunu bulmuşlardır (Westblade 2020).

Anti-neoplastik tedavi, komplikasyon riskinin artmasına neden olur mu?

 • Toplam 309 hasta arasında, bir COVID-19 tanısından sonraki 35 gün içinde uygulanan sitotoksik kemoterapi, ciddi veya kritik bir COVID-19 hastalığı ile önemli ölçüde ilişkili değildi. Bununla birlikte, aktif hematolojik veya akciğer maligniteleri, lenfopeni veya başlangıç ​​nötropenisi olan hastalar daha kötü COVID-19 sonuçlarına sahipti.
 • 423 semptomatik COVID-19 hastası arasında %40’ı hastaneye kaldırıldı ve %12’si 30 gün içinde öldü. 65 yaşından büyük yaş ve bağışıklık kontrol noktası inhibitörleri ile tedavi, hastaneye yatış ve şiddetli hastalık için öngörücü iken, kemoterapi ve majör cerrahinin alınması değildi (Robilotti 2020).

Bütün bu çalışmalar kontrollü değildir. Sayısız potansiyel faktör, COVID-19 sonuçlarında farklılığa ve popülasyonun geri kalanına kıyasla maligniteli hastalar için riske yol açabilir (güzel inceleme: El-Sharkawi 2020). Bunlar, hasta davranışını (virüse maruz kalma?), Sağlık mesleği mensuplarının davranışını (yani, COVID-19 için kanser öyküsü olan hastaları daha sık test etme?), Biyolojik farklılıkları ve aynı zamanda birkaç kafa karıştırıcı davranışı (daha fazla komorbidite, kanserde yaşlı hastalar) içerir. Bu pandemide kanser hastaları için risk faktörlerinin daha iyi anlaşılması için verilerin sürekli analiz edilmesi gerekmektedir.

Son olarak, bu sadece tedavi değil, aynı zamanda teşhistir. Tanısal gecikmeler, önlenebilir kanserlerin sayısında artışa neden olabilir (Maringe 2020). Pandemi sırasında, ABD’de yapılan geniş kesitsel bir çalışma, birçok kanser türünde, pankreas kanseri için %24.7’den meme kanseri için %51.8’e kadar değişen önemli düşüşler gözlemledi, bu da teşhiste bir gecikmenin muhtemelen daha ileri düzeyde ortaya çıkmaya yol açacağını ve daha kötü klinik sonuçları ortaya çıkaracağını gösteriyor. (Kaufman 2020).

Kaynaklar

Coles CE, Aristei C, Bliss J, et al. International Guidelines on Radiation Therapy for Breast Cancer During the COVID-19 Pandemic. Clin Oncol (R Coll Radiol). 2020 May;32(5):279-281. PubMed: https://pubmed.gov/32241520. Full-text: https://doi.org/10.1016/j.clon.2020.03.006

Dholaria B, Savani BN. How do we plan hematopoietic cell transplant and cellular therapy with the looming COVID-19 threat? Br J Haematol. 2020 Apr;189(2):239-240. PubMed: https://pubmed.gov/32180224. Full-text: https://doi.org/10.1111/bjh.16597

El-Sharkawi D, Iyengar S. Haematological Cancers and the risk of severe COVID-19: Exploration and critical evaluation of the evidence to date. Br J Haematol. 2020 Jun 19. PubMed: https://pubmed.gov/32559308. Full-text: https://doi.org/10.1111/bjh.16956.

Jee J, Foote MB, Lumish M, et al. Chemotherapy and COVID-19 Outcomes in Patients With Cancer. J Clin Oncol. 2020 Oct 20;38(30):3538-3546. PubMed: https://pubmed.gov/32795225. Full-text: https://doi.org/10.1200/JCO.20.01307

Kaufman HW, Chen Z, Niles J, Fesko Y. Changes in the Number of US Patients With Newly Identified Cancer Before and During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic. JAMA Netw Open. 2020 Aug 3;3(8):e2017267. PubMed: https://pubmed.gov/32749465. Full-text: https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.17267

Kuderer NM, Choueiri TK, Shah DP, et al. Clinical impact of COVID-19 on patients with cancer (CCC19): a cohort study. Lancet. 2020 May 28:S0140-6736(20)31187-9. PubMed: https://pubmed.gov/32473681. Full-text: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31187-9

Maringe C, Spicer J, Morris M, et al. The impact of the COVID-19 pandemic on cancer deaths due to delays in diagnosis in England, UK: a national, population-based, modelling study. Lancet Oncol. 2020 Aug;21(8):1023-1034. PubMed: https://pubmed.gov/32702310. Full-text: https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30388-0

Mato AR, Roeker LE, Lamanna N, et al. Outcomes of COVID-19 in Patients with CLL: A Multicenter, International Experience. Blood. 2020 Jul 20:blood.2020006965. PubMed: https://pubmed.gov/32688395. Full-text: https://doi.org/10.1182/blood.2020006965.

Passamonti F, Cattaneo C, Arcaini L, et al. Clinical characteristics and risk factors associated with COVID-19 severity in patients with haematological malignancies in Italy: a retrospective, multicentre, cohort study. Lancet Haematol. 2020 Oct;7(10):e737-e745. PubMed: https://pubmed.gov/32798473. Full-text: https://doi.org/10.1016/S2352-3026(20)30251-9

Robilotti EV, Babady NE, Mead PA, et al. Determinants of COVID-19 disease severity in patients with cancer. Nat Med. 2020 Aug;26(8):1218-1223. PubMed: https://pubmed.gov/32581323. Full-text: https://doi.org/10.1038/s41591-020-0979-0

Tian J, Yuan X, Xiao J, et al. Clinical characteristics and risk factors associated with COVID-19 disease severity in patients with cancer in Wuhan, China: a multicentre, retrospective, cohort study. Lancet Oncol. 2020 May 29:S1470-2045(20)30309-0. PubMed: https://pubmed.gov/32479790. Full-text: https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30309-0

Westblade LF, Brar G, Pinheiro LC, et al. SARS-CoV-2 Viral Load Predicts Mortality in Patients with and without Cancer Who Are Hospitalized with COVID-19. Cancer Cell. 2020 Nov 9;38(5):661-671.e2. PubMed: https://pubmed.gov/32997958. Full-text: https://doi.org/10.1016/j.ccell.2020.09.007

Zeidan AM, Boddu PC, Patnaik MM, et al. Special considerations in the management of adult patients with acute leukaemias and myeloid neoplasms in the COVID-19 era: recommendations from a panel of international experts. Lancet Haematol. 2020 Aug;7(8):e601-e612. PubMed: https://pubmed.gov/32563283. Full-text: https://doi.org/10.1016/S2352-3026(20)30205-2

 

Transplantasyon

COVID salgını gibi bir sağlık krizi sırasında, organ nakli gerçekleştirirken maliyet ve faydaları dikkatlice dengelemek çok önemlidir (Andrea 2020). Şüphesiz mevcut durum organ bağışını derinden etkilemiştir ve bu salgının önemli bir ikincil zararını temsil etmektedir. Tüm Eurotransplant ülkeleri, potansiyel organ bağışçıları için önleyici tarama politikaları uygulamıştır. Ulusal politika hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen  https://www.eurotransplant.org/2020/04/07/covid-19-and-organ-donation/ adresini ziyaret edin. Ön veriler, COVID-19 vakalarının düşük olduğu bölgelerde bile nakil oranlarında önemli bir düşüş olduğunu gösteriyor ve bu da yerel COVID-19 enfeksiyon prevalansının ötesinde küresel ve ülke çapında bir etki olduğunu gösteriyor (Loupy 2020). Mart ve Nisan aylarında, COVID-19 salgını nedeniyle ölen donör nakillerindeki genel azalma, sırasıyla Fransa’da %91 ve ABD’de %51 oranındaydı. Hem Fransa’da hem de ABD’de, bu azalma çoğunlukla böbrek transplantasyonundan kaynaklandı, kalp, akciğer ve karaciğer nakillerinde de önemli bir etki görüldü ve hepsi hayatta kalma olasılığında anlamlı iyileşme sağladı. Katı organ nakli alıcıları, kronik immünosupresif rejimleri nedeniyle genellikle solunum yolu viral enfeksiyonlarının (özellikle influenza) komplikasyonları için daha yüksek risk altındadır ve bu özellikle SARS-CoV-2 enfeksiyonu için geçerli olabilir. ABD’den nakil alıcılarındaki ilk COVID-19 kohortu, nakil alıcılarının daha ciddi sonuçlara sahip gibi göründüğünü gösterdi (Pereira 2020). Bazı önemli çalışmalar:

Karaciğer: En büyük kohortta 16/100 hasta COVID-19’dan öldü. Dikkat çekici bir şekilde, ölüm oranı yalnızca 60 yaş ve üzerindeki hastalarda (16/73) gözlendi ve erkeklerde kadınlardan daha yaygındı (Belli 2020). İstatistiksel olarak anlamlı olmasa da, en az 2 yıl önce nakledilen hastalarda , son 2 yıl içinde nakledilenlere kıyasla daha fazla hasta ölümü oldu (% 18’e karşı% 5). 15 Haziran’da yapılan sistematik bir araştırma, 15 çalışmada COVID-19 olan 223 karaciğer nakli alıcısını ortaya çıkardı (Fraser 2020). Vaka ölüm oranı %19.3 idi. Başvuru anında dispne, diabetes mellitus ve 60 yaş ve üstü, hipertansiyonu olanlarda ve COVID-19 teşhisi sırasında kortikosteroid alanlarda gözlenen daha yüksek bir ölüm oranına doğru bir eğilim ile artmış mortalite (p = 0.01) anlamlı şekilde ilişkiliydi. Bununla birlikte, çok merkezli bir kohort çalışmasında, 18 ülkeden 151 yetişkin karaciğer nakli alıcısı ile karaciğer nakli yapılmamış 627 hastayı karşılaştırdığımızda; karaciğer nakli, SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan hastalarda ölüm riskini önemli ölçüde artırmadı (Webb 2020).

Böbrek: 36 böbrek nakli alıcısı olan tek bir merkezde 10/36 kişi öldü (Akalin 2020). Hastaların başlangıç ​​semptomu olarak ateşi daha düşük, CD4 ve CD8 T hücre sayıları daha düşüktü ve hastalarda daha hızlı klinik ilerleme görülüyordu.

Kalp: New York’ta büyük bir akademik merkezde kalp nakli yapılan 28 hastadan oluşan bir vaka serisinde 22 hasta (%79) hastaneye kaldırıldı. Takip sonunda 4’ü hastanede kaldı ve 7’si (%25) öldü (Latif 2020). Almanya’da da ölüm oranı yüksekti ve 7/21 hasta öldü (Rivinius 2020).

Kaynaklar

Akalin E, Azzi Y, Bartash B. Covid-19 and Kidney Transplantation. N Engl J Med. 2020 Apr 24. PubMed: https://pubmed.gov/32329975. Full-text: https://doi.org/10.1056/NEJMc2011117

Andrea G, Daniele D, Barbara A, et al. Coronavirus Disease 2019 and Transplantation: a view from the inside. Am J Transplant. 2020 Mar 17. PubMed: https://pubmed.gov/32181969. Fulltext: https://doi.org/10.1111/ajt.15853

Belli LS, Duvoux C, Karam V, et al. COVID-19 in liver transplant recipients: preliminary data from the ELITA/ELTR registry. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2020 Aug;5(8):724-725. PubMed: https://pubmed.gov/32505228. Full-text: https://doi.org/10.1016/S2468-1253(20)30183-7

Fraser J, Mousley J, Testro A, Smibert OC, Koshy AN. Clinical Presentation, Treatment, and Mortality Rate in Liver Transplant Recipients With Coronavirus Disease 2019: A Systematic Review and Quantitative Analysis. Transplant Proc. 2020 Jul 30:S0041-1345(20)32634-8. PubMed: https://pubmed.gov/32891405. Full-text: https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2020.07.012

Latif F, Farr MA, Clerkin KJ, et al. Characteristics and Outcomes of Recipients of Heart Transplant With Coronavirus Disease 2019. JAMA Cardiol. 2020 May 13:e202159. PubMed: https://pubmed.gov/32402056. Full-text: https://doi.org/10.1001/jamacardio.2020.2159

Loupy A, Aubert O, Reese PP, Bastien O, Bayer F, Jacquelinet C. Organ procurement and transplantation during the COVID-19 pandemic. Lancet. 2020 May 23;395(10237):e95-e96. PubMed: https://pubmed.gov/32407668. Full-text: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31040-0

Pereira MR, Mohan S, Cohen DJ, et al. COVID-19 in Solid Organ Transplant Recipients: Initial Report from the US Epicenter. Am J Transplant. 2020 Apr 24. PubMed: https://pubmed.gov/32330343. Full-text: https://doi.org/10.1111/ajt.15941

Rivinius R, Kaya Z, Schramm R, et al. COVID-19 among heart transplant recipients in Germany: a multicenter survey. Clin Res Cardiol. 2020 Aug 11. PubMed: https://pubmed.gov/32783099. Full-text: https://doi.org/10.1007/s00392-020-01722-w

Webb GJ, Marjot T, Cook JA, et al. Outcomes following SARS-CoV-2 infection in liver transplant recipients: an international registry study. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2020 Nov;5(11):1008-1016. PubMed: https://pubmed.gov/32866433. Full-text: https://doi.org/10.1016/S2468-1253(20)30271-5

Diğer ek hastalıklar

Nihayetinde, mevcut durum gelecekte araştırma ve tıbbın nasıl uygulanacağı konusunda önemli değişikliklere yol açabilir. SARS-CoV-2 salgını, sağlık hizmetinin hemen hemen tüm alanlarında büyük ikilemler yaratmıştır. Programlanmış operasyonlar, çok sayıda tedavi türü ve randevular dünya çapında iptal edildi veya COVID-19 ile ağır hasta olanların hastane yatakları ve bakımı öncelik oldu. Tüm dünyada sağlık sistemleri, yetersiz bilgiye güvenirken hızla değişen yanıtları dikkate almak zorunda kaldı. HIV veya TB enfeksiyonu, onkoloji veya katı organ nakli gibi bazı durumlarda, bu ikincil hasarlar COVID-19’un kendisinin neden olduğu hasardan bile daha büyük olabilir. Tedavi kesintileri, bozulan ilaç tedarik zincirleri ve sonuç olarak ortaya çıkan eksiklikler muhtemelen bu sorunu daha da kötüleştirecektir. Önümüzdeki aylarda, bu krizin çeşitli hastalıklar üzerindeki sonuçları hakkında daha fazla bilgi edinecek ve daha fazla bilgi vereceğiz.

Diyaliz

Basile C, Combe C, Pizzarelli F, et al. Recommendations for the prevention, mitigation and containment of the emerging SARS-CoV-2 (COVID-19) pandemic in haemodialysis centres. Nephrol Dial Transplant. 2020 Mar 20. pii: 5810637. PubMed: https://pubmed.gov/32196116. Fulltext: https://doi.org/10.1093/ndt/gfaa069

Xiong F, Tang H, Liu L, et al. Clinical Characteristics of and Medical Interventions for COVID-19 in Hemodialysis Patients in Wuhan, China. J Am Soc Nephrol. 2020 May 8. PubMed: https://pubmed.gov/32385130. Full-text: https://doi.org/10.1681/ASN.2020030354

Nöropsiktrik

French JA, Brodie MJ, Caraballo R, et al. Keeping people with epilepsy safe during the Covid-19 pandemic. Neurology. 2020 Apr 23. PubMed: https://pubmed.gov/32327490. Full-text: https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000009632

Li L, Li F, Fortunati F, Krystal JH. Association of a Prior Psychiatric Diagnosis With Mortality Among Hospitalized Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Infection. JAMA Netw Open. 2020 Sep 1;3(9):e2023282. PubMed: https://pubmed.gov/32997123. Full-text: https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.23282

Louapre C, Collongues N, Stankoff B, et al. Clinical Characteristics and Outcomes in Patients With Coronavirus Disease 2019 and Multiple Sclerosis. JAMA Neurol. 2020 Sep 1;77(9):1079-1088. PubMed: https://pubmed.gov/32589189. Full-text: https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2020.2581

Wang H, Li T, Barbarino P, et al. Dementia care during COVID-19. Lancet. 2020 Apr 11; 395(10231):1190-1191. PubMed: https://pubmed.gov/32240625. Full-text: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30755-8

Yao H, Chen JH, Xu YF. Patients with mental health disorders in the COVID-19 epidemic. Lancet Psychiatry. 2020 Apr;7(4):e21. PubMed: https://pubmed.gov/32199510. Full-text: https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30090-0

Diğerleri

Dave M, Seoudi N, Coulthard P. Urgent dental care for patients during the COVID-19 pandemic. Lancet. 2020 Apr 3. PubMed: https://pubmed.gov/32251619. Full-text: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30806-0

Little P. Non-steroidal anti-inflammatory drugs and covid-19. BMJ. 2020 Mar 27;368:m1185. PubMed: https://pubmed.gov/32220865. Fulltext: https://doi.org/10.1136/bmj.m1185

Doglietto F, Vezzoli M, Gheza F, et al. Factors Associated With Surgical Mortality and Complications Among Patients With and Without Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Italy. JAMA Surg. 2020 Jun 12. PubMed: https://pubmed.gov/32530453. Full-text: https://doi.org/10.1001/jamasurg.2020.2713.

Ibáñez-Samaniego L, Bighelli F, Usón C, et al. Elevation of liver fibrosis index FIB-4 is associated with poor clinical outcomes in patients with COVID-19. J Infect Dis. 2020 Jun 21:jiaa355. PubMed: https://pubmed.gov/32563190. Full-text: https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa355