Şiddetli COVID-19

*** The following text is out-of-date.***

For the latest news about COVID-19, please open the COVID Reference homepage.


< < < Home

Markus Unnewehr

Peter Rupp

Matthias Richl

Katkıda:
Zekeriya Temircan
Füsun Ferda Erdoğan

Çizimleri ücretsiz pdf’de bulacaksınız.

Tanımı ve sınıflandırılması

Hastaların küçük bir bölümünde COVİD-19 ciddi bir şekilde seyredecek. Klinik sunum bölümünde (sayfa 297) görüldüğü gibi, pandeminin başlangıcında şiddetli COVID-19 için kabul görmüş klinik bir tanım yoktu. IDSA (Infectious Diseases Society of America) tarafından yapılan kısa ve pratik tanıma göre, şiddetli COVID “Oksijen takviyesi alan hastalar dahil oda havasında SpO2 ≤% 94”, kritik COVID “Mekanik havalandırma ve ECMO” bu şekildedir (Bhimraj ). Bu bölümde, hafif veya orta şiddette olmayan tüm semptomatik vakalar (yani şiddetli ve kritik) şiddetli olarak adlandırılır.

Özellikler, izlenen yol ve sonuç

Pandemi sırasında hastalığın seyri ve sonucu değişti. Çoğu çalışma, erken pandemi dönemine atıfta bulunur ve ciddi şekilde etkilenen bölge ve ülkeleri kapsar. Sonuçlar ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterir ve zamanlamaya da bağlıdır. Avrupa’da yerel salgınların başladığı zamanda Çin’den gelen ilk veriler şok edici rakamları göz önüne serdi (Wu 2020). Vakaların% 81’inde hastalık spektrumu hafif olarak sınıflandırıldı. Toplamda,%14’ü ağır, %5’i kritik vakalar olarak sınıflandırıldı. Vaka ölüm oranı 80 yaş ve üzeri hastalarda %14,8 ve 70-79 yaş arası hastalarda % 8,0 idi. 25 Ocak – 25 Şubat 2020 tarihleri ​​arasında Çin’deki Tongji hastanesine başvuran 344 ağır ve kritik derecede hasta hasta üzerinde yapılan büyük tek merkezli bir vaka çalışmasında 133 (% 38,7) hasta ortalama 15 günde öldü  (Wang 2020). İleri yaşın yanı sıra, hipertansiyon ve KOAH ölen hastalarda daha yaygındı, ancak diyabet bu hastalarda yaygın değildi. ADE inhibitörü olan veya olmayan hastalar arasında fark görülmedi.

26 Şubat ve 19 Nisan 2020 tarihleri ​​arasında Almanya’daki 920 hastaneye kabul edilen ve COVID-19 teşhisi doğrulanmış 10.021 yetişkin hasta üzerinde yapılan gözlemsel bir çalışma, çok büyük bir ölüm oranını ortaya çıkardı. Çalışmada ortalama yaş 72 idi ve 1.727 hasta (% 17) mekanik ventilasyona ihtiyaç duyuyordu. Mekanik ventilasyon uygulanan hastalar, mekanik ventilasyonu olmayan hastalara göre daha fazla komorbiditeye sahipti. Morbidite ve mortalite özellikle yaşlı hastalarda daha yüksekti. Mortalite 60 yaşın altındaki hastalar arasında oldukça düşüktü (Karagiannidis 2020). Mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda mortalite % 52 (906 / 1.727) olup, daha düşük oranla 70-79 yaşları arasındaki hastalarda %63’e ve 80 yaş ve üzerindeki hastalarda %72’ye ulaşmıştır (Tablo 1). Aynı zamanda diyaliz tedavisi gören ventilasyonlu hastalarda hastane içi mortalite %73 (342/469) oranında ve daha yüksekti. Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) alan hastaların ise % 71’i (84/119) öldü.

 

Tablo 1. Ventilasyonu olan/olmayan hastalarda kurum içi mortalite mutlak sayılarının yüzdesi
Ventilasyonu olmayan Ventilasyonu olan (tüm çeşitler)
18-59 yaş 0.7% (n = 2474) 27.7% (n = 422)
60-69 yaş 5.4% (n = 1239) 45.5% (n = 382)
70-79 yaş 14.6% (n = 1623) 62.6% (n = 535)
≥ 80 yaş 33.8% (n = 2958) 72.2% (n = 388)

 

Diğer ülkelerde de yüksek ölüm oranları görüldü. Pandeminin erken safhasında, İtalya’nın Lombardia kentinde yoğun bakım ünitesinde hayatta kalma şansı sadece %50 idi (Grasselli 2020). 3988 kritik hastadan oluşan büyük bir kohort çalışmasında, en çok invazif mekanik ventilasyon gerekliydi ve ölüm oranı yüksekti. İlk 1715 hastanın alt grubunda, 915 hasta hastanede % 53,4’lük bir grup genel hastane mortalitesi nedeniyle öldü.

Salgının başlangıcında New York City Bölgesi’nde, mekanik ventilasyona ihtiyaç duyan hastalardaki ölüm oranı eşit derecede büyüktü (Richardson 2020). New York’tan bir vaka serisi, 1 Mart – 4 Nisan 2020 tarihleri ​​arasında 12 hastaneye kabul edilen 5700 COVID-19 hastasını içeriyordu. Yaş ortalaması 63 (IQR 52-75) ve en yaygın ek hastalıklar hipertansiyon (% 57), obezite (% 42) ve diyabetti(% 34). Triyajda, hastaların %31’i ateşliydi, %17’sinin solunum hızı dakikada 24 nefesten daha yüksekti ve %28’i ilave oksijen aldı. Mevcut sonucu olan 2634 hastadan %14’ü (ortalama yaş 68 yıl, IQR 56-78,% 33 kadın) YBÜ’de tedavi edildi, %12’si invazif mekanik ventilasyon aldı ve %21’i öldü. Mekanik ventilasyona ihtiyaç duyanlarda ölüm oranı% 88.1 idi.

New York City’de Mart ayında COVID-19 teşhisiyle iki NYC hastanesine kabul edilen 1.150 yetişkin arasında yapılan başka bir çalışmada, 257 (% 22) kişi kritik derecede hastaydı (Cummings 2020). Hastaların ortalama yaşı 62 idi (IQR 51-72), %67’si erkekti ve %82’si en az bir kronik hastalığa sahipti. Nisan ayı sonu itibarıyla 101 (%39) hasta ölmüş ve 94 hasta (%37) hastanede kalmıştır. 203 (%79) hasta ortalama 18 gün boyunca invazif mekanik ventilasyon aldı. Hastaların %66’sı vazopressör aldı, %31’i ise renal replasman tedavisi aldı. Çok değişkenli bir Cox modelinde, ileri yaş, kronik kalp hastalığı (ayarlanmış HR 1.76) ve kronik akciğer hastalığı (2.94), hastane içi mortalite ile bağımsız olarak ilişkilendirilmiştir. Bu aynı zamanda daha yüksek interlökin-6 ve D-dimer konsantrasyonları için de görülmüş ve organ disfonksiyonunun gelişiminde sistemik inflamasyon ve endotelyal-vasküler hasarın rolünü vurgulamıştır.

COVID-19’un özellikleri konuma göre önemli ölçüde değişiklik gösteriyor. Amerika Birleşik Devletlerinin 65 bölgesinde YBÜ’lere kabul edilen 2215 yetişkinden oluşan bir kohortda, 784 (% 35,4) hasta 28 gün içinde öldü (Gupta 2020). Bununla birlikte, ölüm oranı hastaneler arasında %6.6 ile %80.8 arasında değişen oldukça geniş bir varyasyon göstermiştir. Ölümle ilişkili faktörler arasında ileri yaş, erkek cinsiyeti, obezite, koroner arter hastalığı, kanser, akut organ disfonksiyonu ve daha da önemlisi, daha az yoğun bakım ünitesi yatağı olan bir hastaneye yatış yer alıyordu. En az 100 YBÜ yatağına  sahip olan hastanelere kıyasla 50’den az YBÜ yatağı olan hastanelere kabul edilen hastaların ölüm riski daha yüksekti (OR 3.28;% 95 CI, 2.16-4.99).

Birleşik Krallık’taki bir başka büyük prospektif gözlemsel çalışma, Birleşik Krallık’taki 208 akut bakım hastanesine kabul edilen (veya teşhis konulan) 20.133 hastadan 19 Nisan’a kadar (Docherty 2020) klinik veriler sundu. Ortalama yaş 73 idi (çeyrekler arası aralık 58-82) ve %60’ı erkekti. Ek hastalıklar yaygındı: kronik kalp hastalığı (% 31), diyabet (% 21) ve astımlı olmayan kronik akciğer hastalığı (% 18). Genel olarak, hastaların %41’i taburcu edildi, %26’sı öldü ve %34’ü bakıma devam etti. %17’sinin yoğun bakım ünitelerine kabul edilmesi gerekiyordu; bu hastaların %28’i taburcu oldu, %32’si öldü ve %41’i bakıma devam etti. Mekanik ventilasyon uygulanan hastaların %17’si taburcu edildi, %37’si öldü ve %46’sı hastanede kaldı. Artan yaş, erkek cinsiyeti ve kronik kalp hastalığı, astımlı olmayan kronik akciğer hastalığı, kronik böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı ve obezite dahil olmak üzere ek hastalıklar hastanede daha yüksek ölüm oranıyla ilişkilendirildi.

Gündem: Alman COVID-19 hastanesindeki durum

Klinik Mühldorf am Inn Hastanesi, diğer tesisleri acil durumlar ve özel bakım için boş tutmak amacıyla 16 Mart 2020 tarihinde COVID-19 kliniği olarak belirlendi. O günden itibaren toplam 276 SARS-CoV-2 pozitif ve 730 şüpheli vaka burada tedavi edildi. En fazla semptomatik hasta Mart ayı sonunda kabul edildi ve en yüksek eşzamanlı tedavi edilen SARS-CoV-2 pozitif hasta sayısı 6 Nisan 2020 tarihinde100 hastaydı. Toplamda, bu yatan hastaların, hastanede kaldıkları süre boyunca %18,5’i yoğun bakım almıştı. Yoğun bakım hastalarının zirvesi, 10 Nisan 2020’de 17 hasta ile en yüksekti. Zamanında hazırlık nedeniyle, ventilasyon tedavilerinin durdurulmasına ilişkin hiçbir triyaj kararının verilmesi gerekmedi. Hastanede 15 Temmuz 2020 tarihine kadar tedavi edilmesi gereken ve mekanik ventilasyona ihtiyaç duyan tüm COVID-19 hastaları tedavi edildi. Toplam 51 COVID-19 hastası yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duydu (tüm COVID-19 hastaların %18.5’i) ve 37 hasta (% 13.4) yoğun bakımda kaldıkları süre boyunca ventile edildi. Yedi hasta, tek başına bir nazal kanül veya maske yoluyla oksijen uygulandıktan sonra, non-invaziv ventilasyon (NIV) girişimi olmaksızın doğrudan entübe edildi ve invaziv olarak ventile edildi. Toplamda 9/37 hasta entübe edilmek istemedi. 16 hastada, NIV altındaki bir hasta dahil olmak üzere yüzüstü pozisyonlandırma gerçekleştirildi.

Yönetim ve mekanik ventilasyon

Yoğun bakıma yatışa yol açan ana COVID-19 semptomu, taşipne (> 30 / dak) ile birlikte hipoksemik solunum yetmezliğidir. Başlangıçta personeli aerosollerden olabildiğince korumak için, invaziv olmayan ventilasyon (NIV) ve nazal yüksek akış (HFNC) yerine entübasyon ve invaziv mekanik ventilasyon tercih edildi.

Benzer şekilde, bilgi ve deneyim eksikliği nedeniyle, bu hastalarla nasıl baş edileceğine dair öneriler homojen değildi ve ARDS ventilasyonu tercih edilen bir teknikti (Griffiths 2019). ARDS önerilerine göre, hastalar <6 ml / kg standart vücut ağırlığı tidal hacim (VT), <30 cmH2O tepe basıncı ve ARDS ağ tablosuna göre bir PEEP ile ventile edilmelidir.

Bir çalışmada, düşük PEEP / daha yüksek FiO2 tablosu dışında bu ventilatör ayarları kullanılmıştır. Sürüş basıncı 15 mbar’ı geçmemelidir. Ek olarak, 16 saatten fazla bir süre hastanın PaO2 / FiO2 <150 olması durumunda yüzüstü pozisyonlandırma önerilmiştir (Ziehr 2020).

COVID-19’daki akut solunum sıkıntısı sendromunun (ARDS) ARDS ile aynı olmadığı hızla anlaşıldı. ARDS’li hastalarda COVID-19 – CARDS- ARDS için geleneksel olarak kullanılandan farklı bir tedavi yaklaşımını potansiyel olarak zorunlu kılan önemli bir vasküler hakaret içeriyor gibi görünmektedir. Hastaları tip L veya H fenotipine sahip olarak sınıflandırmak ve altta yatan fizyolojiye bağlı olarak farklı ventilasyon yaklaşımlarının gerekli olduğunu kabul etmek yardımcı olabilir (Marini 2020).Tip L’de (düşük akciğer esnekliği, yüksek uyum, PEEP’e düşük yanıt), infiltratlar genellikle sınırlıdır ve başlangıçta BT’de alveolar ödemden ziyade interstisyel ödemi gösteren buzlu cam desenle karakterize edilir. Birçok hasta açıkça dispneik görünmez ve bu aşamada bozulma olmadan stabilize olabilir. Diğerleri tipik ARDS’nin daha karakteristik bir özelliği olan bir klinik tabloya geçebilir: Tip H, geniş CT konsolidasyonları, yüksek esneklik (düşük uyum) ve yüksek PEEP tepkisi gösterir. Açıkça, L ve H türleri, ara aşamaları içeren bir spektrumun kavramsal uçlarıdır.

Bir türü diğerinin üzerinde geliştiren faktörler ve özellikler belirlenmiştir. Bunlar: ilk enfeksiyonun ciddiyeti, hastanın bağışıklık tepkisi, hastanın fiziksel uygunluğu, ek hastalıkları, hipokseminin ventilasyona tepkisi ve ilk semptomlar ile hastaneye yatış arasındaki süredir (Gattinoni 2020). L tipi hastalar iyileşme veya bozulma öncesinde stabil kalır. İkinci durumda hastalar H tipi pnömoni geliştirir (Pfeifer 2020). Bu teoriye göre, yüksek akışlı oksijenli solunum desteği ile başlayan bir ventilasyon stratejisi önerilmiştir (Gattinoni 2020).

Oksijenlenmeyi yeterince değerlendirmek için kandaki oksijen içeriği (CaO2), özellikle kalp debisi (CO) ile birleştirildiğinde, gerçek oksijen kaynağını (DO2) oksijen kısmi basıncından (pO2) daha iyi tanımladığından oldukça yardımcıdır:

DO2 = CaO2 x CO    and    CaO2 = Hb x SaO2 x 1.4

10 g / 100 ml kan CaO2 limiti ve uygun bir kalp debisi ile, yani kalp yetmezliği olmaması, dokuda kritik bir oksijen eksikliği (hipoksi) gelişmeden önce kanda daha düşük bir O2 satürasyonu (hipoksemi) tolere edilebilir. .

Bu nedenle, <150 oksijenasyon indeksi PaO2 / FiO2 ile temsil edilen pO2 değerlerine sıkı bir şekilde odaklanmak yerine, entübasyondan önce bireysel hedef değerleri belirlerken genel klinik tabloyu dikkate almak daha mantıklıdır. L tipi pnömoni hastalarında yüksek akışlı oksijen ve non-invaziv ventilasyonun denenmesi önerilir. Entübasyon yalnızca önemli bir klinik bozulma varsa yapılmalıdır (Lyons 2020, Pfeifer 2020).

Şiddetli COVID-19’da özel durumlar

Yüzüstü konumlandırma

Yüzüstü pozisyon (PP), spontan ve yardımlı solunum sırasında uyanık, entübe edilmemiş hastalarda bile terapötik bir seçenek haline gelmiştir (Telias 2020). Bir çalışmada, 50 hasta arasında, triyajda SpO2 oranı ortalama %80 idi. Hastalara ilave oksijen verildikten sonra oda havasında bu oran %84’e çıkmıştı. 5 dakikalık duruş eklendikten sonra, SpO2 oranı %94’e yükseldi (Caputo 2020). PP’nin entübasyonu engelleyip engellemediği henüz bilinmemektedir.

Fransadaki Aix-en-Provence’de, uyanık, entübe edilmemiş, spontan solunum yapan COVID-19 hastaları ve oksijen desteği gerektiren hipoksemik akut solunum yetmezliği hastaları arasında yapılan prospektif bir öncesi-sonrası çalışmasında, PP’nin etkisi sadece orta düzeydeydi. % 63’ü PP’yi 3 saatten fazla tolere edebildi. Oksijenasyon sadece %25 oranında arttı ve resupinasyondan sonra olanların yarısında sürdürülemedi. Ancak, sınırlı hasta toleransı nedeniyle yüzüstü seanslar kısaydı (Elharrar 2020).

Küçük bir tek merkezli kohort çalışmasında, 25 uyanık, spontan solunum yapan COVID-19 hastası için yüzüstü pozisyonun kullanılması, oksijenasyonun artmasıyla ilişkilendirildi. Ek olarak, yüzüstü pozisyondan 1 saat sonra SpO2 değeri %95 veya daha fazla olan hastalar daha düşük entübasyon oranına sahipti. Ne yazık ki, kontrol grubu yoktu ve örneklem büyüklüğü çok küçüktü. Mekanik olarak ventile edilmeyen hastalarda (NCT04383613, NCT04359797) yüzüstü pozisyonlandırmanın devam eden klinik deneyleri, akut hipoksemik solunum yetmezliği olan hastalar için bu basit, düşük maliyetli yaklaşımın rolünü netleştirmeye yardımcı olacaktır (Thompson 2020).

Ekstrakorporal Membran Oksijenasyonu (ECMO)

Pandeminin başlangıcından bu yana, ECMO gibi ekstrakorporeal akciğer replasman prosedürleri sadece şiddetli ve kalıcı hipoksemili (PaO2 / FiO2 <80), minör ek hastalıkları olan, diğer tüm önlemlerin tam olarak uygulandığı seçilmiş hastalarda rahatlatma ve iyileştirme manevrası olarak tavsiye edilmiştir (Smereka 2020).

ECMO ile ilgili tek merkezli bir anlatı çalışmasında, COVID-19’lu 27 hastaya destek tanımlanmıştır (Kon 2020). Makalenin sunulduğu tarihte, 350 günlük toplam ECMO desteğinde hayatta kalma oranı %96,3 (bir ölüm) idi. On üç hasta (%48.1) ECMO desteğinde kalırken, 13 hasta (%48.1) başarıyla dekanüle edildi. Yedi hasta (%25,9) hastaneden taburcu edildi, altı hasta (%22,2) hastanede kaldı, dördü (değiştirilmemiş) oda havasında kaldı. Yazarlar, ECMO desteğinin akıllıca kullanılmasının klinik olarak yararlı olabileceği sonucuna varmışlardır.

Trakeostomi

Pandemi sırasında, eski bir sorun yeni bir durumda ortaya çıktı: COVID-19 hastalarında trakeostomi ne zaman (ve nasıl) yapılmalı? COVID-19 hastaları arasında trakeostomide kontrolsüz varyasyona yatkınlık yaratan mevcut kanıt ve yanlış anlamaların ele alındığı bir derlemede yazarlar, trakeostomi kararlarının kişiselleştirilmesi gerektiği sonucuna varmışlardır. Bazı hastaların uyanık olabileceğini ancak henüz ekstübe edilemeyeceği(trakeostomiyi tercih ederek); diğer hastaların ise sırtüstü yatarken veya herhangi bir apne periyodunda (erteleme lehine) ani, şiddetli hipoksemi geçirebileceği sonucuna ulaşmışlardır. (Tay 2020, Schultz 2020). Bu arada, trakeostominin zamanlaması (mekanik ventilasyonun en az 10. gününe kadar ertelenir ve yalnızca hastalar klinik iyileşme belirtileri gösterdiğinde dikkate alınır), optimal ortam (operasyonel konuma hiyerarşik yaklaşım, geliştirilmiş KKD) , optimal prosedür ve trakeostomi sonrası tedavi gibi önemli konuları içeren ayrıntılı fikir birliği kılavuzu yayınlanmıştır (McGrath 2020).

Akciğer nakli

Diğer terminal akciğer hastalıklarında olduğu gibi, akciğer transplantasyonu (LTX) potansiyel bir terapötik seçenek olabilir. Elbette endikasyonun özellikle dikkatli değerlendirilmesi gerekiyor. Ağustos 2020’de yayınlanan bir başyazıda yazarlar, COVID-19 ile ilişkili ARDS’li bir hastayı akciğer transplantasyonu için potansiyel adaylık açısından değerlendirirken dikkate alınması gerektiğini düşündükleri on düşünceyi listeliyorlar (<65 yaş, sadece tek organ disfonksiyonu, yeterli süre akciğer iyileşmesi için, şiddetli büllöz yıkım veya yerleşik fibroz gibi geri dönüşü olmayan akciğer hastalığının radyolojik kanıtı) (Cypel 2020).

Şimdiye kadar sadece vaka raporları yayınlandı. Avusturya Klagenfurt’tan bu durum dışında sağlığı yerinde olan 44 yaşındaki kadın hastanın 52 günlük kritik COVID-19 süreci, ECMO ve çeşitli komplikasyonların sonucunda, tedavisinin yönüyle ilgili kapsamlı bir disiplinlerarası tartışma  yapıldı. Toplantı sonucunda akciğerlerinin iyileşme potansiyeli olmadığı konusunda bir fikir birliğine varıldı. 58. günde uygun bir donör organ sağlandı ve ardışık bir bilateral akciğer nakli yapıldı. 144. günde hasta iyi durumda kaldı. Bu vakanın başarısına rağmen yazarlar, akciğer transplantasyonunun hastaların sadece küçük bir kısmı için bir seçenek olduğunu vurgulamaktadır (Lang 2020).

Kaynaklar

Bhimraj A, Morgan RL, Shumaker AH, et al. Infectious Diseases Society of America Guidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-19. Clin Infect Dis. 2020 Apr 27:ciaa478. PubMed: https://pubmed.gov/32338708. Full-text: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa478 | Version 3.3.0, last updated 25.09.2020. Full-text: https://www.idsociety.org/COVID19guidelines

Caputo ND, Strayer RJ, Levitan R. Early Self-Proning in Awake, Non-intubated Patients in the Emergency Department: A Single ED´s Experience during the COVID-19 Pandemic. Acad Emerg Med. 2020 Apr 22. PubMed: https://pubmed.gov/32320506. Full-text: https://doi.org/10.1111/acem.13994

Cummings MJ, Baldwin MR, Abrams D, et al. Epidemiology, clinical course, and outcomes of critically ill adults with COVID-19 in New York City: a prospective cohort study. Lancet. 2020 May 19:S0140-6736(20)31189-2. PubMed: https://pubmed.gov/32442528. Full-text: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31189-2

Cypel M, Keshavjee S. When to consider lung transplantation for COVID-19. Lancet Resp Med, August 25, 2020. Full-text: https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30393-3

Docherty AB, Harrison EM, Green CA, et al. Features of 20 133 UK patients in hospital with covid-19 using the ISARIC WHO Clinical Characterisation Protocol: prospective observational cohort study. BMJ. 2020 May 22;369:m1985. PubMed: https://pubmed.gov/32444460. Full-text: https://doi.org/10.1136/bmj.m1985

Elharrar X, Trigui Y, Dols AM, et al. Use of Prone Positioning in Nonintubated Patients With COVID-19 and Hypoxemic Acute Respiratory Failure. JAMA. May 15, 2020. Full-text: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2766292

Gattinoni L, Chiumell D, Caironi P, et al. COVID-19 pneumonia: different respiratory treatments for diffrent phenotypes? Intensive Care Med April, 2020. Full-text: https://doi.org/10.1007/s00134-020-06033-2

Grasselli G, Greco M, Zanella A, et al. Mortality Among Patients With COVID-19 in Intensive Care Units in Lombardy, Italy.  JAMA Intern Med July 15, 2020. Full-text: https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.3539

Griffiths MJD, McAuley DF, Perkins GD, et al. Guidelines on the management of acute respiratory distress syndrome. BMJ Open Resp Res 2019;6:e000420. Full-text: https://doi.org/10.1136/bmjresp-2019-000420

Gupta S, Hayek SS, Wang W, et al. Factors Associated With Death in Critically Ill Patients With Coronavirus Disease 2019 in the US. JAMA Intern Med July 15, 2020. Full-text: https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.3596

Karagiannidis C, Mostert C, Hentschker C, et al. Case characteristics, resource use, and outcomes of 10 021 patients with COVID-19 admitted to 920 German hospitals: an observational study. Lancet Respir Med 2020, published 28 July. Full-text: https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30316-7

Kon ZN, Smith DE, Chang SH, et al. Extracorporeal Membrane Oxygenation Support in Severe COVID-19. Ann Thorac Surg. 2020 Jul 17:S0003-4975(20)31152-8. PubMed: https://pubmed.gov/32687823. Full-text: https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2020.07.002

Lang C, Jaksch P, Hoda MA, et al. Lung transplantation for COVID-19-associated acute respiratory distress syndrome in a PCR-positive patient. Lancet Resp Med, August 25, 2020. Full-text: https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30361-1

Lyons C, Callaghan M. The use of high-flow nasal oxygen in COVID-19. Anaesthesia. 2020 Apr 4. PubMed: https://pubmed.gov/32246843. Full-text: https://doi.org/10.1111/anae.15073

Marini JJ, Gattinoni L. Management of COVID-19 Respiratory Distress. JAMA. 2020 Apr 24. PubMed: https://pubmed.gov/32329799. Full-text: https://doi.org/10.1001/jama.2020.6825

McGrath BA, Brenner MJ, Warrillow SJ, et al. Tracheostomy in the COVID-19 Era: Global and Multidisciplinary Guidance. Lancet Respir Med 2020 May 15. Full-text: https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30230-7

Pfeifer M, Ewig S, Voshaar T, et al. Position Paper for the State-of-the-Art Application of Respiratory Support in Patients with COVID-19. Respiration. 2020 Jun 19:1-21. PubMed: https://pubmed.gov/32564028. Full-text: https://doi.org/10.1159/000509104

Richardson S, Hirsch JS, Narasimhan M, et al. Presenting Characteristics, Comorbidities, and Outcomes Among 5700 Patients Hospitalized With COVID-19 in the New York City Area. JAMA. 2020 Apr 22. PubMed: https://pubmed.gov/32320003. Full-text: https://doi.org/10.1001/jama.2020.6775)

Schultz MJ, Teng MS, Brenner MJ. Timing of Tracheostomy for Patients With COVID-19 in the ICU—Setting Precedent in Unprecedented Times. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg September 3, 2020. Full-text: https://doi.org/10.1001/jamaoto.2020.2630

Smereka J, Puslecki M, Ruetzler K, et al. Extracorporeal membrane oxygenation in COVID-19. Cardiol J. 2020 Apr 14. PubMed: https://pubmed.gov/32285929. Full-text: https://doi.org/10.5603/CJ.a2020.0053

Surviving Sepsis Campaign: Guidelines on the Management of Critally ill Aduts with Coronavirus Disease 2019 (CoVID-19). 28 March 2020 .https://www.sccm.org/SurvivingSepsisCampaign/Guidelines/COVID-19 (accessed 30 August 2020)

Tay JK, Koo ML, Loh WS. Surgical Considerations for Tracheostomy During the COVID-19 PandemicLessons Learned From the Severe Acute Respiratory Syndrome Outbreak. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. Published online March 31, 2020. Full-text: https://doi.org/10.1001/jamaoto.2020.0764

Telias I, Katira BH, Brochard L, et al. Is the Prone Position Helpful During Spontaneous Breathing in Patients With COVID-19? JAMA. Published online May 15, 2020. Full-text: https://doi.org/10.1001/jama.2020.8539

Thompson AE, Ranard BL, Wei Y. Prone Positioning in Awake, Nonintubated Patients With COVID-19 Hypoxemic Respiratory Failure. JAMA Intern Med June 17, 2020. Full-text: https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.3030

Wang Y, Lu X, Chen H, et al. Clinical Course and Outcomes of 344 Intensive Care Patients with COVID-19. Am J Respir Crit Care Med. 2020 Apr 8. PubMed: https://pubmed.gov/32267160. Full-text: https://doi.org/10.1164/rccm.202003-0736LE

Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. 2020 Feb 24. PubMed: https://pubmed.gov/32091533. Fulltext: https://doi.org/10.1001/jama.2020.2648

Ziehr DR, Alladina J, Petri CR, et al. Respiratory Pathophysiology of Mechanically Ventilated Patients with COVID-19: A Cohort Study. Am J Respir Crit Care Med. 2020 Jun 15;201(12):1560-1564. Full-text: https://doi.org/10.1164/rccm.202004-1163LE